Rusland tal­te med Trump un­der valg­kamp

BT - - NYHEDER -

Rusland er­ken­der nu, at lan­det hav­de kon­takt til re­pu­bli­ka­ne­ren Do­nald Trumps kampag­ne un­der valg­kam­pen i USA. Det forta­el­ler vi­ceu­den­rigs­mi­ni­ster Ser­gej Rjabkov til det rus­si­ske nyheds­bu­reau In­ter­fax.

»Der var kon­tak­ter,« bekraefter han, men uden at gå i de­tal­jer. På spørgs­må­let om, hvor­vidt kon­tak­ter­ne nu bli­ver in­ten­si­ve­ret ef­ter Trumps valgsejr, sva­re­de Rjabkov: »Vi vil selv­føl­ge­lig fort­sa­et­te det­te ar­bej­de ef­ter val­get.«

De­mo­kra­ten Hil­lary Cl­in­ton har an­kla­get Trump for at stå i ledt­og med Rusland og ha­ve op­t­rå­dt som pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tins ’ma­rio­net’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.