Vester­bros ’se­xelan­ce’ skal sik­re ga­dens prosti­tu­e­re­de

BT - - NYHEDER -

PROSTITUTION Kø­ben­havns Vester­bro­by­del har få­et ver­dens før­ste en om­byg­get og nyind­ret­tet am­bu­lan­ce, som i før­ste om­gang vil va­e­re par­ke­ret på In­dre Vester­bro hver tors­dag og fre­dag i tids­rum­met mel­lem klok­ken 16 og 19. Se­xelan­cen kom­mer på ga­den i et for­søg på at sik­re ga­dens se­x­ar­bej­de­re me­re tryg­ge ar­bejds­for­hold. Bag ini­ti­a­ti­vet om den rul­len­de se­xkli­nik står en ra­ek­ke lo­ka­le bor­ge­re, Se­x­ar­bej­der­nes In­ter­es­se Or­ga­ni­sa­tion (SIO) samt Fore­nin­gen Mi­no­ri­tet, der tid­li­ge­re har etab­le­ret Dan­marks før­ste fixe­rum.

»Se­xelan­cen skal ska­be et al­ter­na­tiv for Vester­bros se­x­ar­bej­de­re. I ste­det for at stå bag en par­ke­ret bil el­ler at ha­ve en kun­de med ned til Sø­er­ne for­sø­ger vi med den mo­bi­le se­xkli­nik at ska­be et me­re sik­kert og trygt sted for ga­dens se­x­ar­bej­de­re,« for­kla­rer Mi­cha­el Lod­berg Ol­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Fore­nin­gen Mi­no­ri­tet og so­ci­al iva­er­ksa­et­ter.

Det er ik­ke mu­ligt at rin­ge ef­ter se­xelan­cen, li­ge­som se­x­ar­bej­de­re og kun­der ik­ke vil bli­ve mødt af en kli­ché­fyldt in­dret­ning med blin­ken­de lyska­e­der, ve­lour og rø­de lag­ner. Tva­er­ti­mod.

»Vi har byg­get en briks i kunst­la­e­der, som er på stør­rel­se med kø­ler­hjel­men på en Fi­at Pun­to. Det er ik­ke vo­res op­ga­ve at la­ve en him­mel­seng el­ler et bor­del, men at ska­be et va­er­digt al­ter­na­tiv til ga­den. Der­u­d­over er der kon­do­mer ad li­bi­tum, gli­decre­me, sprit og hy­giej­ne­ar­tik­ler i se­xelan­cen,« si­ger Mi­cha­el Lod­berg Ol­sen. 41% har op­le­vet vold Af en rap­port fra SFI frem­går det, at 41 pro­cent af ga­dens se­x­ar­bej­de­re har op­le­vet vold el­ler trus­ler om vold, mens tal­let kun er tre pro­cent for se­x­ar­bej­de­re på kli­nik.

Det er da og­så vold og uva­er­di­ge for­hold, som ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne hå­ber at kom­me til livs med Se­xelan­cen.

»Se­xelan­cen bli­ver et me­re sik­kert sted for prosti­tu­e­re­de, for­di ram­men er luk­ket, li­ge­som der – når vi har åbent – som en sik­ker­hed vil va­e­re to fri­vil­li­ge ta­et på bi­len. Er­fa­rin­gen fra Van­co­u­ver i Ca­na­da, hvor der er ind­ret­tet et ho­tel til sam­me for­mål, er, at det har mini­me­ret over­greb, og at fa­er­re kvin­der bli­ver rul­let, så vi ved, at en tryg­ge­re ram­me ska­ber bed­re for­hold,« si­ger Mi­cha­el Lod­berg Ol­sen.

Han er »me­get« spa­endt på, hvor­dan Vester­bros se­x­ar­bej­de­re og kun­der vil ta­ge imod se­xelan­cen, og la­eg­ger ik­ke skjul på, at mod­ta­gel­sen kan bli­ve varm så­vel som kold. For der er in­gen, som ved, om kvin­der­ne rent fak­tisk vil be­nyt­te sig af mu­lig­he­den for at in­vi­te­re kun­der in­den­for.

»Men bli­ver det en suc­ces, har vi om fem år skabt ver­dens stør­ste bol­le­rum på Vester­bro,« si­ger Mi­cha­el Lod­berg Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.