Hun­de­luf­ter op­da­ge­de sja­el­den na­ebhval

BT - - NYHEDER -

BIOLOGER GLAEDER SIG En sja­el­den na­ebhval er stran­det på den jy­ske ve­st­kyst. Hva­len ve­jer 240 ki­lo og er 2,7 me­ter lang. Hva­len, der er en ung han, skyl­le­de op ved Fer­ring, syd for Lim­fjor­den, men er nu frag­tet til Kø­ben­havn, hvor Zoo­lo­gisk Mu­se­um vil dis­se­ke­re den i mor­gen.

Na­ebhva­len ken­de­teg­nes ved, at den dyk­ker me­get dybt i ha­vet og of­te le­ver fjer­nt fra ky­sten. Hva­len kan dyk­ke helt ned på tre ki­lo­me­ters dyb­de.

»Det er al­tid me­get in­ter­es­sant, når et sja­el­dent dyr skyl­ler i land. Den­ne gang er det ek­stra in­ter­es­sant, for­di det sta­dig er helt frisk,« si­ger ad­junkt og ku­ra­tor Mor­ten Tan­ge Ol­sen fra Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um.

»Det be­ty­der, at vi kan la­ve fle­re vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser og må­ske få svar på nog­le af de man­ge uaf­kla­re­de spørgs­mål om na­ebhva­lens liv, bi­o­lo­gi og sla­egtskab.« Op­da­get af hun­de­luf­ter På Zoo­lo­gisk Mu­se­um vil of­fent­lig­he­den ha­ve mu­lig­hed for at føl­ge dis­se­ke­rin­gen af hva­len, når eks­per­ter­ne vil un­der­sø­ge alt fra hva­lens ana­to­mi og ta­ge prø­ver fra hva­len for at fast­slå dens sund­heds­til­stand.

Na­ebhva­len blev op­da­get af en lo­kal hun­de­luf­ter ved Fer­ring, der lig­ger ta­et på Lemvig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.