Lin­se Kes­sler skal i ba­by-sko­le

BT - - TV / RADIO -

pro­jekt som et spring­bra­et til no­get stør­re,« si­ger han.

Selv om Hol­lywood har vaen­net sig til at si­ge Mads Mik­kel­sen, bli­ver Can­nes-vin­de­ren sta­dig bo­en­de i det dan­ske land, fast­slår han. Kø­ben­havn er prak­tisk »Jeg bor i Kø­ben­havn - ik­ke ba­re for­di jeg kan li­de det, men og­så af prak­ti­ske år­sa­ger. Al­le ame­ri­kan­ske film, jeg har la­vet, er fak­tisk ind­spil­let i Eu­ro­pa. Så det hav­de va­e­ret lidt spe­ci­elt, hvis jeg skul­le flyt­te fa­mi­li­en til USA og forta­el­le dem da­gen ef­ter, at far alt­så skal til Ru­ma­e­ni­en for at ind­spil­le film,« si­ger han.

Pri­vat er Mads Mik­kel­sen gift med koreo­gra­fen Han­ne Ja­cob­sen, og sam­men har par­ret to voks­ne børn.

Før­ste gang re­a­li­ty-stjer­nen Lin­se Kes­sler skul­le pas­se sit lil­le bar­ne­barn Al­ba, gik det mil­dest talt ik­ke som for­ven­tet. Der­for har hen­des dat­ter Geg­go og svi­ger­søn­nen Cen­giz be­slut­tet, at Lin­se for al­vor skal la­e­re at pas­se de­res lil­le dat­ter.

Det for­tal­te de i går af­snit­tet af ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’. Her ta­ger Geg­go og Cen­giz de­res lil­le dat­ter Al­ba med hjem til Lin­se, hvor hun skal pas­se den lil­le pi­ge, imens de al­le fi­re er sam­let.

Og det er no­get, der brin­ger ner­ver­ne frem hos den 50-åri­ge mor­mor. Sidst hun skul­le pas­se Al­ba, kun­ne det nem­lig va­e­re gå­et me­get bed­re:

»Da jeg skul­le pas­se Al­ba (sid­ste gang, red.), gjor­de jeg det for­kert. Mop­per grin­te ad mig, det var ski­de streng. Det var en va­er­re lor­te­dag,« ly­der det fra hen­de. Her kun­ne se­er­ne for nog­le af­snit til­ba­ge føl­ge med i, hvor­dan en lyk­ke­lig Lin­se fik lov til at pas­se sit bar­ne­barn for før­ste gang. Ef­ter kort tid be­gynd­te Al­ba at gra­e­de, og Lin­se kun­ne slet ik­ke få trø­stet den lil­le pi­ge.

Der­for måt­te hun til­kal­de Geg­go og Cen­giz, så de kun­ne hja­el­pe.

Og nu er ti­den kom­met til, at Lin­se skal la­e­re at pas­se lil­le Al­ba.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.