LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 1997.

Will Hun­ting gør rent på det ma­te­ma­ti­ske in­sti­tut i Bo­ston. Da pro­fes­sor Lam­beau op­da­ger Wills uover­truf­ne ma­te­ma­ti­ske ev­ner, be­slut­ter han sig for at gi­ve kna­eg­ten de bed­ste be­tin­gel­ser for at fol­de ge­ni­et fuldt ud. Men den op­rør­ske Will vil hel­le­re slås og drik­ke øl med ven­ner­ne end bru­ge tid på ma­te­ma­ti­ske form­ler. Må­ske kan en psy­ko­log få ham på an­dre tan­ker, men hvil­ke ... Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Gus van Sant. DR1 kl. 13.05 Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2014.

Den 40-åri­ge evig­heds­stu­dent og ar­ving til Val­mont Ho­tel Con­rad Val­mont bli­ver ef­ter si­ne fora­el­dres brat­te skils­mis­se gjort ar­ve­løs og smidt på ga­den på Up­per West Si­de. Han får hel­dig­vis lov at bo hos sin gam­le ven Dylan for til gen­ga­eld ho­ved­kulds at fo­rel­ske sig i Dylans ka­e­re­ste Be­a­tri­ce. Da Con­rad for­sø­ger at gø­re kur til Be­a­tri­ce, mens han hol­der bå­de de­res for­hold og sit bankin­de­stå­en­de hem­me­ligt, for­sø­ger Dylan at ar­ran­ge­re no­get mel­lem ham og Jo­ce­lyn. Con­rad ind­ser hur­tigt, at det er van­ske­ligt at op­ret­hol­de char­men i det­te ko­me­di­e­spil. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Pe­ter Glanz. Ka­nal 4 kl. 21.00 Tysk-ame­ri­kansk fan­ta­sy­film fra 2013.

For 15 år si­den lyk­ke­des det sø­sken­de­par­ret Hans og Gre­te at vri­ste sig fri af den bør­ne­spi­sen­de heks, og nu rej­ser de som voks­ne rundt som hek­sed­ra­e­ben­de du­sørja­e­ge­re med ek­stra­or­di­na­e­re ev­ner. Da 11 af lands­by­en Augs­burgs børn for­svin­der bli­ver de til­kaldt af by­ens borg­me­ster. Han vil ha­ve dem til at red­de bør­ne­ne og dra­e­be trold­kvin­den Muri­el, in­den hun af­hol­der sin of­fer­fest un­der blod­må­nen. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Tom­my Wirko­la. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1994.

Den pa­tri­o­ti­ske ame­ri­ka­ner Ja­ck Ry­an er net­op ble­vet ud­na­evnt til vi­ce­di­rek­tør for CIA's ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Men in­den han når at vaen­ne sig til sin nye po­si­tion som pra­esi­den­tens rå­d­gi­ver, får han til op­ga­ve at ef­ter­for­ske en mas­sa­kre, som har ko­stet fle­re dig­ni­ta­rer li­vet. Un­der ef­ter­forsk­nin­gen af­da­ek­ker Ja­ck den foru­ro­li­gen­de sand­hed om et in­ter­na­tio­nalt narko­kar­tels kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ter, som oven i kø­bet in­vol­ve­rer en na­er ven af den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Phil­lip Noy­ce. TV3+ kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1998.

Ro­bert Clayton De­an er en suc­ces­fuld ad­vo­kat bo­sid­den­de i Was­hin­g­ton DC. Han har en smuk ko­ne, en dej­lig søn og et fint hus i Ge­or­ge­town. Men hans el­lers så fre­de­li­ge liv ven­der 180 gra­der, da han via en gam­mel ven kom­mer i be­sid­del­se af en vi­deo­di­sket­te, der in­de­hol­der mor­det på et højt­stå­en­de kon­gres­med­lem. På flugt fra en ra­ek­ke for­ra­e­de­ri­ske NSA-em­beds­ma­end kom­mer han i kon­takt med en tid­li­ge­re over­våg­nings­eks­pert, der vi­ser sig at va­e­re hans ene­ste vej ud. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: To­ny Scott. Ka­nal 5 kl. 21.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.