SØNDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk western fra 1962.

Ran­som Stod­dard an­kom­mer til wester­n­fla­ek­ken Shin­bo­ne som ny­bagt sag­fø­rer, men han ind­ser hur­tigt, at by­en ik­ke kan få fred til at ud­vik­le sig, før den be­ryg­te­de for­bry­der Li­ber­ty Va­lan­ce er for­dre­vet. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jo­hn Ford. DR2 kl. 17.00 Dansk fa­mi­lie­film fra 1966.

An­dreas Lil­le­lys er suf­flør på et te­a­ter. Her hvi­sker han replik­ker og pus­ler om kor­pi­gen Sus­an­ne og hen­des lil­le ba­by. Da Sus­an­ne ta­ger med den for­ka­e­le­de grev Dit­mar Gy­vel­stjer­ne til god­set Gy­vel­sten, føl­ger An­dreas med. Han bli­ver an­sat til at ef­ter­føl­ge Ni­el­sen som god­sets uund­va­er­li­ge og al­le­steds­na­er­va­e­ren­de hov­me­ster. Det kra­e­ver bå­de takt og snil­de af An­dreas (for) at re­de trå­de­ne ud på god­set, for lil­le Lulu skal sni­ges op til sin mor om nat­ten, uden at no­gen ser det. Og en­ke­gre­vin­de Con­stan­ce Gy­vel­stjer­ne re­ge­rer med jern­hånd. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Finn Hen­rik­sen. TV 2 Char­lie kl. 20.45 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2009.

En stor­by­for­la­eg­ger sø­ger ro­en i det land­li­ge Mon­ta­na, ef­ter at va­e­re svig­tet bå­de af ar­bej­de og ka­er­lig­hed, fø­ler hun sig af­vist af sit el­ske­de New York. Hun kun­ne ik­ke vi­de at det at til­tra­ek­ke kun­der til Ka­lis­pell, er pe­ber­nød­der i for­hold til at skul­le over­be­vi­se 12 la­e­kre skår fra et red­nings­hold, til at stil­le op til fo­to­gra­fe­ring til en vel­gø­ren­heds­ka­len­der. Hun skal og­så li­ge ha­ve styr på sit had, el­ler er det til­tra­ek­ning, til den ene mand i by­en, som er fast be­slut­tet på at se den ka­len­der bli­ve en fi­a­sko. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ar­le­ne San­ford. TV3 PULS kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1997.

Da USA's far­lig­ste fan­ger skal trans­por­te­res til et nyt og flugtsik­kert fa­engsel med det spe­ci­al­byg­ge­de trans­port­fly Con Air, er Ca­meron Poe, som li­ge er ble­vet løsladt, med om­bord. Plud­se­lig in­vol­ve­res han i et hen­syns­løst kaprings­dra­ma, hvor en grup­pe fan­ger le­det af Cyrus "The Virus" Gris­som ta­ger fan­ge­vog­ter­ne som gids­ler. Po­li­ti­be­tjen­ten Vin­ce Lar­kin prø­ver at be­ka­em­pe fly­kapre­ne fra jor­den, men sam­ti­dig skal han hol­de si­ne em­si­ge over­ord­ne­de i skak, de vil nem­lig spra­en­ge fly­et i luf­ten. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Si­mon West. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk-tjek­kisk- actionfilm fra 2011.

Et­han Hunt og hans nye team ka­em­per mod uret for at op­spo­re den far­li­ge ter­r­o­rist Hen­dri­cks. Hen­dri­cks har få­et ad­gang til rus­si­ske atom­vå­ben og har pla­ner om at lan­ce­re et an­greb mod USA. Tea­mets for­søg på at stop­pe ham i Kreml en­der ka­ta­stro­falt med en eks­plo­sion, som vol­der stor ska­de. Ef­ter­som IMF er in­vol­ve­ret i eks­plo­sio­nen, tvin­ges den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent til at af­ska­e­re al­le bånd til or­ga­ni­sa­tio­nen. Et­han og hans team for­føl­ger imid­ler­tid ufortrø­de­nt Hen­dri­cks til Du­bai og der­ef­ter Mum­bai – men når de at for­hin­dre Hen­dri­cks i at frem­pro­vo­ke­re tred­je ver­denskrig? Med­vir­ken­de: TV3 kl. 21.00 In­struk­tion: Brad Bird.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.