Ro på frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RENAULTS VALG AF 2017-kø­re­re har va­e­ret en for­vir­ret af­fa­e­re. Det er ble­vet me­re og me­re ty­de­ligt, at team­le­del­sen ik­ke syn­ger sam­me me­lo­di, og nu er den to­ta­le for­vir­ring, der har pra­e­get val­get af tea­mets 2017-li­neup, endt med, at Jo­ly­on Pal­mer fort­sa­et­ter i tea­met. Ke­vin Magnus­sen, der har sco­ret syv af tea­mets ot­te VM-po­int og ud-kva­li­fi­ce­ret eng­la­en­de­ren 12-7, stop­per til gen­ga­eld ef­ter ba­re en sa­e­son.

Magnus­sen vil­le ind­til for ny­lig ger­ne fort­sa­et­te hos Re­nault, men i sid­ste en­de kom det ik­ke til at hand­le om, at Re­nault fo­re­trak Pal­mer frem for Magnus­sen – det hand­ler me­re om, at Magnus­sen fo­re­trak Haas frem­for Re­nault.

Som han selv si­ger i mit interview på mod­ståen­de si­de: ’De vil­le mig ik­ke nok.’ DÉT HAR VA­E­RET ty­de­ligt i må­neds­vis. Ra­ek­ken af kø­re­re, der har få­et til­budt Magnus­sens Re­nault, er alen­lang og in­klu­de­rer iføl­ge Ke­vin Magnus­sen sel­ve­ste Pa­ven.

Da al­le hav­de sagt nej – in­klu­siv Pa­ven – kom man til­ba­ge til Magnus­sen, men kun med en etårig kon­trakt. Dét un­der­stre­ger, at man har an­dre pla­ner for 2018, hvor man vil ha­ve fat i en­ten Valt­te­ri Bot­tas, Car­los Sainz Jr el­ler Ser­gio Pérez (som man al­le­re­de flir­te­de med i år).

Jeg sy­nes, Magnus­sen valg­te rig­tigt, da han sag­de nej til den etåri­ge Re­nault­kon­trakt. Jeg er ik­ke i tvivl om, at Re­nault har langt stør­re frem­tids­per­spek­ti­ver end Haas, men for Magnus­sen hand­ler det nu om at få lidt ro på For­mel 1-kar­ri­e­ren. De se­ne­ste fi­re år har han va­e­ret alt for ta­et på nytår, in­den hans pro­gram for den kom­men­de sa­e­son kom på plads. Den slags sli­der men­talt – og pres­set fra den usik­re frem­tid ind­vir­ke­de og­så på re­sul­ta­ter­ne sidst i 2014. Jeg sy­nes Magnus­sen valg­te rig­tigt, da han sag­de nej til den etåri­ge Re­nault­kon­trakt. Jeg er ik­ke i tvivl om at Re­nault har langt stør­re frem­tids­per­spek­ti­ver end Haas, men for Magnus­sen hand­ler det nu om at få lidt ro på For­mel 1-kar­ri­e­ren DEN KON­TRAKT MED Haas, der bli­ver of­fi­ci­el i lø­bet af we­e­ken­den, bli­ver af mi­ne kil­der i pad­do­ck­en be­skre­vet som ’fler­årig’ – det vil si­ge en kon­kret af­ta­le for 2017-18 og en op­tion for 2019.

Men det be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at Ke­vin Magnus­sen kø­rer Haas i 2018. I en­hver F1-kon­trakt er der så­kald­te ’per­for­man­ce-klau­su­ler’, der for ek­sem­pel be­ty­der, at tea­met kan op­ha­e­ve kon­trak­ten, hvis kø­re­re ik­ke har le­ve­ret et mini­mum af re­sul­ta­ter. Jeg hø­rer, at per­for­man­ce-klau­su­ler­ne i Magnus­sens Haas-kon­trakt er så ’mil­de’, at han ik­ke bør få pro­ble­mer med at op­fyl­de dem. DER HAR VA­E­RET me­get pro­fes­sio­nel­le folk in­de over kon­trak­ten, og der­for tror jeg, at der og­så er per­for­man­ce-klau­su­ler til for­del for Magnus­sen. Alt­så be­stem­mel­ser der be­ty­der, at han kan for­la­de tea­met, hvis ik­ke tea­met op­når et mini­mum af re­sul­ta­ter i kon­struk­tørVM.

Og en­de­lig tror jeg, der er en klau­sul, der til­la­der Magnus­sen at ryk­ke vi­de­re, hvis et fa­brik­s­team vi­ser in­ter­es­se. Og her ta­en­ker jeg på Fer­ra­ri, der med det ta­et­te sam­ar­bej­de med Haas har al­le mu­lig­he­der for at se na­er­me­re på Ke­vin Magnus­sen, in­den tea­met skal fin­de en og må­ske to nye kø­re­re til 2018. MEN DET ER alt sam­men ik­ke så vig­tigt li­ge nu. Det vig­ti­ge er, at Ke­vin Magnus­sen er sik­ker på sin over­sku­e­li­ge frem­tid. Dét tror jeg gør ham til en end­nu bed­re ra­cer­kø­rer i 2017. BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.