CHEFENS SKAEBNETIME

Slår det dan­ske lands­hold ik­ke Ka­sak­h­stan i af­ten, kan Åge Ha­rei­des kar­ri­e­re som land­stra­e­ner al­le­re­de nu lak­ke mod en­den

BT - - DANMARK - KASAKHSTAN - Sø­ren Hanghøj Kristensen | srkr@spor­ten.dk

Tra­e­nings­kam­pe. Det er groft truk­ket op, hvad na­e­ste års seks VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe vil va­e­re, hvis ik­ke det dan­ske lands­hold ta­ger tre po­int i af­te­nens op­gør mod Ka­sak­h­stan. Vin­der de rød­hvi­de ik­ke, er VM­chan­cen li­ge så langt va­ek som Hil­lary Cl­in­tons pra­esi­dent­mu­lig­he­der, og Åge Ha­rei­de vil der­med ik­ke ha­ve op­nå­et dét, han blev an­sat til – at fø­re Dan­mark til Rusland om halvan­det år.

Af­te­nens op­gør er der­for ik­ke ba­re alt­af­gø­ren­de for de dan­ske VM-chan­cer. Kam­pen er li­ge så af­gø­ren­de for Åge Ha­rei­des kar­ri­e­re som dansk land­stra­e­ner. Får han ik­ke en sejr, er det sva­ert at se ham fort­sa­et­te som land­stra­e­ner. På den lan­ge ba­ne hvor hans kon­trakt ud­lø­ber i som­me­ren 2018, men må­ske og­så på den kor­te, hvor der kan sa­et­tes spørgs­måls­tegn ud for for­nuf­ten i at ha­ve en land­stra­e­ner, der al­li­ge­vel er i job­bet på lånt tid.

Stre­ger­ne er der­for teg­net hårdt op for Ha­rei­de, der be­gynd­te så loven­de, men al­le­re­de ef­ter godt ot­te må­ne­der i job­bet kan ha­ve kurs mod ud­gan­gen. Dét ved land­stra­e­ne­ren, selv om hans fo­kus er an­det­steds.

»Jeg ta­en­ker ik­ke så me­get på det. Jeg har ar­bej­det i 30 år som fod­bold­tra­e­ner, og ta­enk­te jeg sådan, var jeg sik­kert stop­pet ef­ter et år. Som tra­e­ner ved man, at man skal bru­ge re­sul­ta­ter. Det lig­ger som en un­der­lig­gen­de pra­e­mis. Men sam­ti­dig skal du ha­ve ro nok til at ar­bej­de vi­de­re. Jeg må se på, hvad spil­ler­ne har gjort – og hvad de kan gø­re. Lands­hol­det er sam­men i så få kam­pe, og der­for er pres­set for at få re­sul­ta­ter og­så så me­get stør­re. Det må man ta­ge hen­syn til, va­e­re prag­ma­tisk og så ar­bej­de ud fra de for­ud­sa­et­nin­ger, man har,« si­ger Ha­rei­de. Far­ve­pa­let­ten er aen­dret Det er de to ne­der­lag i ok­to­ber mod Po­len og Mon­te­ne­gro, der ik­ke ba­re har gi­vet det dan­ske lands­hold, men og­så dets land­stra­e­ner kni­ven for stru­ben. På få da­ge for­mind­ske­des VM-chan­cen be­trag­te­ligt, og sam­ti­dig blev den ny­fund­ne og ly­se­grøn­ne op­ti­mis­me om­kring lands­hol­det for­vand­let til et gam­mel­kendt sort­syn. Det er re­a­li­te­ter­ne, som land­stra­e­ne­ren og hans hold nu skal va­ske va­ek med godt spil og mål som vand og sa­e­be.

»Mod Ar­me­ni­en blev na­tio­nalsan­gen sun­get, og bøl­gen gik rundt i Par­ken, da vi var for­an 1-0. På dét tids­punkt var al­le gla­de og til­fred­se. En må­ned se­ne­re, da vi tab­te til Mon­te­ne­gro, blev der buhet af os. Men sådan er be­tin­gel­ser­ne, og vi bli­ver ik­ke skra­em­te af, at folk er ne­ga­ti­ve. Vi bli­ver re­van­che­lyst­ne. Skal man spil­le fod­bold, skal man ha­ve den re­van­che­lyst i sig, og så må man gå ud og le­ve­re end­nu bed­re end mod Mon­te­ne­gro. Det har va­e­ret he­le man­tra­et i lej­ren i den­ne uge. Vi SKAL le­ve­re bed­re, end vi gjor­de sidst. Vi må ik­ke sa­et­te os selv i den si­tu­a­tion igen,« ly­der det fra land­stra­e­ne­ren, der får op­bak­ning fra Wil­li­am Kvist.

»Det er be­tin­gel­sen. Det ken­der vi og­så fra klubhol­de­ne. Vi vil selv­føl­ge­lig ger­ne ha­ve, at folk er gla­de og til­fred­se med de ting, vi la­ver, men når tin­ge­ne er me­get sor­te uden­for, er det vig­tigt, at vi ta­ger tin­ge­ne in­ter­nt. Det he­le er en­ten me­get sort el­ler hvidt, men of­te er det i vir­ke­lig­he­den me­re gråt. Der er al­tid nu­an­cer i tin­ge­ne. Vi vil­le al­ler­helst ha­ve stå­et her med ni el­ler syv po­int, så alt hav­de va­e­ret fan­ta­stisk. Men sådan er det ik­ke,« sup­ple­rer midt­ba­ne­spil­le­ren fra FC Kø­ben­havn.

Kun én ting kan aen­dre de grå og sor­te ud­sig­ter for Åge Ha­rei­des frem­tid som land­stra­e­ner og det dan­ske lands­holds chan­cer for en VM-bil­let. En sejr.

Som tra­e­ner ved man, at man skal bru­ge re­sul­ta­ter Åge Ha­rei­de

Si­tu­a­tio­nens al­vor op til kam­pen mod Ka­sak­h­stan var ty­de­lig at la­e­se i an­sig­ter­ne på Wil­li­am Kvist og Åge Ha­rei­de ved det af­slut­ten­de pres­se­mø­de i Par­ken. FOTO: AN­DERS KJAERBYE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.