Ha­rei­de kan ta­ge FCK-to­get

BT - - VM-KVALIFIKATION - Sø­ren Hanghøj Kristensen | srkr@spor­ten.dk

’Du kan kø­re med os’. Sådan ly­der det nye slo­gan fra DSB. I te­o­ri­en kun­ne FC Kø­ben­havns nor­ske ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, ha­ve sagt det sam­me til sin lands­mand Åge Ha­rei­de.

I øje­blik­ket ban­ker FCKto­get der­ud­af med stor­sej­re i Su­per­liga­en og flot­te re­sul­ta­ter i Cham­pions Le­ague. Det har med­ført fem mand i den dan­ske lands­hold­strup, der al­le har suc­ces, mo­men­tum og in­ter­ne re­la­tio­ner. In­klu­de­res Ni­co­lai Jør­gen­sen, der i som­mer skif­te­de fra net­op FCK til hol­land­ske Fey­eno­ord, sti­ger an­tal­let end­da til seks.

Det kan land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de lukre­re på. Han har mu­lig­he­den for at spa­en­de sin rød-hvi­de vogn på et FCK-tog i fuld fart, og no­get ty­der på, han gør det. Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, Pe­ter An­ker­sen og Wil­li­am Kvist lig­ner sik­re star­te­re i af­te­nens ska­eb­ne­kamp mod Ka­sak­h­stan, og det vil på in­gen må­de va­e­re ure­a­li­stisk med en fuld FCK­pla­de, hvor og­så Tho­mas Dela­ney, An­dreas Cor­ne­li­us og Ni­co­lai Jør­gen­sen klem­mer sig ind blandt Ha­rei­des ud­valg­te 11.

»Det er ab­so­lut en mu­lig­hed. Re­la­tio­ner­ne er vig­ti­ge på et lands­hold. Vi har man­ge go­de spil­le­re og hård kon­kur­ren­ce på de fle­ste po­si­tio­ner, men re­la­tio­ner er så vig­ti­ge. De au­to­ma­tik­ker, som er til ste­de, når spil­le­re spil­ler sam­men til dag­lig, er sam­men til tra­e­ning, ken­der kom­mu­ni­ka­tio­nen og lø­be­møn­stre­ne. Det er en for­del at ha­ve spil­le­re, der ken­der hin­an­den godt. Det kan man la­eg­ge pla­ner ud fra, og det er helt sik­kert en over­vej­el­se, vi har med,« si­ger land­stra­e­ne­ren. Dol­berg i jo­ker­rol­len Star­ter An­dreas Cor­ne­li­us og Ni­co­lai Jør­gen­sen si­de om si­de i det dan­ske an­greb, vil det va­e­re lig med en ba­en­ke­plads til øje­blik­kets helt sto­re of­fen­si­ve ko­met, Ajax-ta­len­tet Kas­per Dol­berg. Midtjy­den har ta­get Hol­land med storm, og nu er tu­ren kom­met til Dan­mark.

Det ser dog i før­ste om­gang ud til at bli­ve i rol­len som jo­ker.

»Gen­nem hans spil i Ajax har vi al­le sam­men set, at han er en dyg­tig spil­ler. Vi så det og­så til tra­e­ning ons­dag. Han gør ting, som er in­ter­es­san­te, og han ser ting. Men han er og­så en ung dreng, og vi har spil­le­re, som har langt me­re ru­ti­ne. På in­ter­na­tio­nalt plan skal du bru­ge ru­ti­ne for at kun­ne le­ve­re sta­bilt. Det er helt sik­kert, at Dol­berg vil få spil­le­tid i den­ne sam­ling, men hvor me­get han får, ved vi først, når vi er fa­er­di­ge i Tjek­ki­et på tirs­dag,« un­der­stre­ger Åge Ha­rei­de.

Land­stra­e­ne­ren reg­ner med at ha­ve al­le mand klar i af­ten. Riza Dur­mi­si er igen ska­des­fri, mens Jan­nik Vester­gaard ven­tes at kom­me sig oven på et slag, han fik un­der ons­da­gens tra­e­ning.

FOTO: AN­DERS KJAERBYE

Ni­co­lai Jør­gen­sen kan i af­ten va­e­re med fra start mod Ka­sak­h­stan sam­men med fem af si­ne tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.