Cor­ner skal ud af hjør­net

BT - - DANMARK - KASAKHSTAN -

HVOR MAN­GE GAN­GE har vi set FC Kø­ben­havn mo­se et min­dre hold hjem­me i Par­ken med simp­le mid­ler? Jeg har ik­ke sva­ret. Men det er man­ge. Rig­tig man­ge.

Der­for vil det og­så va­e­re sa­er­de­les for­nuf­tigt, hvis Åge Ha­rei­de i af­ten va­el­ger at sa­et­te sig op på ryg­gen af FC Kø­ben­havns øje­blik­ke­li­ge suc­ces og ri­de mod den sejr, der er så alt­af­gø­ren­de bå­de for hans egen kar­ri­e­re som land­stra­e­ner og de i for­vej­en spink­le mu­lig­he­der for dansk del­ta­gel­se ved VM i Rusland om halvan­det år.

Va­el­ger Ha­rei­de dén vej – og det kun­ne no­get ty­de på, han gør – er det, for­di om­sta­en­dig­he­der­ne er til det. De FCK-spil­le­re, han har på sit hold, er i stor­form, og sam­ti­dig kal­der få ting på simp­le mid­ler og va­er­k­tø­jer som en land­skamp mod en de­fen­sivt indstil­let lil­le­put (i fod­bold­ma­es­sig for­stand – ik­ke geo­gra­fisk) en frost­kold novem­ber­af­ten på en uja­evn ba­ne i Par­ken.

Der kan der­for va­e­re fem nu­va­e­ren­de FCK-spil­le­re i star­top­stil­lin­gen, når Åge Ha­rei­de la­eg­ger si­ne kort på bor­det. Og det vil i min op­tik va­e­re helt o.k. MED AN­DREAS CHRISTENSENS af­bud er en stor­spil­len­de Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen umu­lig at kom­me uden om i det cen­tra­le for­svar, li­ge­som Wil­li­am Kvist bør kom­me ind på midt­ba­nen som va­ern mod de kon­tra­mu­lig­he­der, Ka­sak­h­stan hver­ken må få el­ler ud­nyt­te. Det vir­ke­de ik­ke med Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg ved si­den af Tho­mas Dela­ney mod Mon­te­ne­gro for en må­ned si­den, og da Dela­ney er for må­l­far­lig til at bli­ve ta­get ud, må den un­ge Sout­hamp­ton-spil­ler en tur på ba­en­ken.

Cor­ne­li­us er li­ge nu an­gri­be­ren, det dan­ske lands­hold suk­ker ef­ter til en kamp som den i af­ten. Han er brølsta­erk, kom­pro­mis­løs i sin jagt på chan­cer­ne, sta­erk i det ho­ved­spil, hvor Ka­sak­h­stan er sår­bar og god i sin ti­m­ing

Jeg sav­ner sta­dig dén Højb­jerg, vi så sid­ste for­år, og ae­r­grer mig over, at han ik­ke har va­e­ret i stand til at fort­sa­et­te den ri­ven­de lands­holds­ud­vik­ling, han var in­de i for snart et par år si­den. I den per­fek­te ver­den var Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg en helt cen­tral byg­ge­sten på det dan­ske lands­hold, men mit bud er, at han er for ri­si­ko­be­to­net i sit spil, til at Åge Ha­rei­de tør spil­le ham i en must-win-kamp, der sam­ti­dig kan af­gø­re land­stra­e­ne­rens frem­tid. DEN CEN­TRA­LE MIDTBANE er vig­tig i af­te­nens kamp, og det sam­me er kan­ter­ne, hvor Pe­ter An­ker­sen skal slå bol­de i fel­tet, som han til dag­lig gør for FCK. Men Ha­rei­des vig­tig­ste valg kom­mer i den of­fen­siv, der skuf­fe­de mod bå­de Po­len og Mon­te­ne­gro.

Ha­rei­de kom­mer til at ryste po­sen igen i an­gre­bet. Det er jeg na­e­sten sik­ker på. Jeg tror og­så, land­stra­e­ne­ren sa­et­ter kro­nen på sit FCK-va­erk ved at sen­de An­dreas Cor­ne­li­us på ba­nen fra start. Det er, hvad han bør gø­re.

Det fun­ge­re­de ik­ke med Vik­tor Fi­s­cher og Yus­suf Poul­sen fra start mod Mon­te­ne­gro, og beg­ge spil­le­re kan vir­ke en smu­le util­reg­ne­li­ge i de­res pra­e­sta­tio­ner. Her er An­dreas Cor­ne­li­us me­re drift­sik­ker.

Cor­ne­li­us er li­ge nu an­gri­be­ren, det dan­ske lands­hold suk­ker ef­ter til en kamp som den i af­ten. Han er brølsta­erk, kom­pro­mis­løs i sin jagt på chan­cer­ne, sta­erk i det ho­ved­spil, hvor Ka­sak­h­stan er sår­bar og god i sin ti­m­ing. Det er me­get godt kla­ret af en mand, der for­le­den blev kaldt ’blød’ af Stå­le Sol­bak­ken. JEG SÅ GER­NE ko­me­ten Kas­per Dol­berg fra start, li­ge­som jeg sy­nes, Ni­co­lai Jør­gen­sen fortje­ner en chan­ce til. Men skal jeg va­el­ge, vil An­dreas Cor­ne­li­us stå for­an beg­ge to samt Vik­tor Fi­s­cher, Yus­suf Poul­sen og Mar­tin Brait­hwai­te. HUSKER I FORÅRET 2013? Den­gang vi­ste An­dreas Cor­ne­li­us med al øn­ske­lig ty­de­lig­hed, at han kun­ne pra­este­re på og for det dan­ske lands­hold. Det kan han gø­re igen i af­ten, hvis han får chan­cen. Ik­ke mindst med hja­elp fra de spil­le­re han spil­ler sam­men med til dag­lig.

FOTO: AN­DERS KJAERBYE

An­dreas Cor­ne­li­us bør va­e­re med i star­top­stil­lin­gen i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.