’Sa­gen er spe­ci­el og us­a­ed­van­lig’

Sil­ke­borg-di­rek­tør Kent Mad­sen fre­der Pe­ter Sø­ren­sen, ef­ter at tra­e­ne­ren er ble­vet til­talt for vold. I hvert fald for nu

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@bt.dk

Sil­ke­borg-tra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen er ble­vet til­talt for vold mod sin eks-ko­ne og dat­ter ef­ter en tu­mul­ta­risk skils­mis­se. Det er eks-ko­nens an­mel­del­se, der har ført til, at der nu er ble­vet rejst sag mod Sø­ren­sen. Selv har han tid­li­ge­re over for BT af­vist, at han skul­le ha­ve udø­vet no­gen som helst form for vold. Ik­ke de­sto min­dre er Sø­ren­sen og Sil­ke­borg i fo­kus i øje­blik­ket, og hvor­dan ser man på sa­gen i Sil­ke­borgs le­del­se? Vi har spurgt Sil­ke­borg-di­rek­tør Kent Mad­sen. Hvor stil­ler sa­gen Pe­ter Sø­ren­sen i din op­tik?

»Det stil­ler ham, som det he­le ti­den har gjort. Vi for­hol­der os til, at han er uskyl­dig, ind­til an­det er be­vist. Vi hå­ber, at han hur­tigst mu­ligt får sa­gen over­stå­et og for­hå­bent­lig med det re­sul­tat, at han bli­ver ren­set.« Er han fy­rings­tru­et?

»Det kan jeg ik­ke si­ge no­get om. Vi kan ik­ke vi­de, hvor­dan for­lø­bet bli­ver, så det er rent hy­po­te­tisk, men vi kan si­ge, at vi har den for­vent­ning, at han bli­ver fri­kendt ud fra de op­lys­nin­ger, vi har få­et. Og så går ver­den jo vi­de­re ua­en­dret. Skul­le han bli­ve dømt for vold, bli­ver det en si­tu­a­tion, som vo­res be­sty­rel­se vil ta­ge stil­ling til. Sådan er det i en virk­som­hed. Sa­gen er så spe­ci­el og us­a­ed­van­lig, at det klart er en be­sty­rel­ses­sag. Det, vi har af­talt med be­sty­rel­sen, er, at sa­gen må gå sin gang, og så af­ven­ter vi ud­fal­det. Vi hå­ber, han bli­ver fri­kendt, så det ba­re en­der med at va­e­re et bump på vej­en.« Op­bak­ning Hvad har din mel­ding til ham va­e­ret i for­bin­del­se med til­ta­len?

»Jeg har sagt det sam­me til ham, som jeg har sagt til dig. Vi bak­ker ham op og gi­ver ham al den støt­te, han kan få, og øn­sker for ham, at han kom­mer godt igen­nem det. Vi har til­lid til, at han er i stand til at mo­bi­li­se­re det over­skud, der skal til for at pas­se et me­get vig­tigt og cen­tralt job for os. Skils­mis­se­for­lø­bet er fo­re­gå­et over det me­ste af 2016, og han har va­e­ret i stand til at hånd­te­re det sam­ti­digt med, at han har pas­set sit ar­bej­de til vo­res ful­de til­freds­stil­lel­se.«

Er du be­kym­ret for, at sa­gen kan ska­be uro i for­hol­det mel­lem spil­ler­ne og Pe­ter Sø­ren­sen?

»Nej, ik­ke det spe­ci­elt. Men jeg er da over­ord­net be­kym­ret over sa­gen. Vi sy­nes da, det er en rig­tig ae­r­ger­lig sag, som vi ger­ne vil­le ha­ve va­e­ret for­u­den.«

Pe­ter Sø­ren­sen har ori­en­te­ret spil­ler­ne om sa­gen, men har I gjort no­get spe­ci­elt i for­hold til det?

»Nej, det har Pe­ter selv hånd­te­ret sam­men med kol­le­ga­er­ne i tra­e­ner­tea­met.« Hav­de ger­ne va­e­ret fri for sa­gen Hvor stort et pres fø­ler du, at klub­ben er ble­vet sat un­der med sa­gen, nu når den er of­fent­lig kendt?

»Ja­men, det er da klart, at der er et pres i det. Jeg ved godt, at Si­mon Spies sag­de, at dår­lig om­ta­le er bed­re end in­gen om­ta­le, men sa­gen har vi me­get ger­ne vil­let va­e­re for­u­den. Vi skal for­kla­re os for om­ver­de­nen, Pe­ter skal for­kla­re sig, og det ska­ber et unød­ven­digt ne­ga­tivt fo­kus. Vi sy­nes jo, at vi har ret godt styr på vo­res ting i Sil­ke­borg for ti­den. Vi kla­rer os pa­ent i liga­en, vi har styr på for­ret­nin­gen, og vi har styr på vo­res sta­dion­pro­jekt. Vi ae­r­grer os da. Det vil­le bå­de vi og Pe­ter ger­ne ha­ve va­e­ret fri for.«

Hvis han bli­ver ren­set, ser du så nog­le ud­for­drin­ger i det vi­de­re sam­ar­bej­de i for­bin­del­se med pres­set i sa­gen?

»Nej, det gør jeg ik­ke. Det er jo ik­ke før­ste gang, at man hø­rer om, at skils­mis­ser desva­er­re kan va­e­re gan­ske ube­ha­ge­li­ge. Det er, hvad der kan ske. Jeg ta­en­ker egent­lig, at sa­gen med den ka­rak­ter, den har, selv­føl­ge­lig vil – uan­set om Pe­ter for­hå­bent­lig bli­ver ren­set – ha­en­ge ved ham i et styk­ke tid. Sådan er det jo, men i Sil­ke­borg IF ryk­ker vi sam­men i bus­sen og for­sø­ger at hol­de fo­kus på det ar­bej­de, det dre­jer sig om.«

Har du fort­sat fuld til­tro til Pe­ter Sø­ren­sen? »Ja, det har jeg be­stemt.«

Vi har den for­vent­ning, at han bli­ver fri­kendt ud fra de op­lys­nin­ger, vi har få­et. Og så går ver­den jo vi­de­re ua­en­dret. Skul­le han bli­ve dømt for vold, bli­ver det en si­tu­a­tion, som vo­res be­sty­rel­se vil ta­ge stil­ling til Kent Mad­sen

Sil­ke­borg-di­rek­tør Kent Mad­sen (lil­le bil­le­de) og re­sten af klub­bens le­del­se bak­ker op om Pe­ter Sø­ren­sen. Det kan dog aen­dre sig, hvis klub­bens ch­eftra­e­ner bli­ver dømt for vold. FOTO: CLAUS FISKER OG ERNST VAN NORDE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.