Let’s tvist again

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KONFLIKT men par­ter­ne var ue­ni­ge om, hvor­vidt det og­så be­tød, at klub­ber­ne un­der for­hand­lin­ger­ne måt­te ind­dra­ge brut­to­be­løb. Det må de godt, frem­går det af den dom, der nu lig­ger frit til­ga­en­ge­ligt på Ar­bejds­ret­tens hjem­mesi­de.

»Op­ma­en­de­ne (fin­der), at be­stem­mel­sen i § 9 må for­stås så­le­des, at den in­de­hol­der et for­bud mod at ind­gå brut­toløns­af­ta­ler i en hvil­ken som helst form, dvs. af­ta­ler på grund­lag af brut­toløn­be­løb, men at den ik­ke re­gu­le­rer, i hvil­ket om­fang brut­toløn­be­løb kan ind­dra­ges un­der de for­hand­lin­ger, der lig­ger for­ud for af­ta­le­ind­gå­el­sen,« hed­der det i af­gø­rel­sen. Klar­hed el­ler kon­se­kven­ser Er det vig­tigt? Ja, for kon­se­kven­ser­ne ved en uklar­hed kun­ne va­e­re ble­vet al­vor­li­ge.

I 2012 blev det i for­bin­del­se med den så­kald­te fe­ri­e­pen­ge­sag en uhy­re dyr om­gang for fle­re su­per­liga- og di­vi­sions­klub­ber, at de hav­de ind­gå­et spil­ler­kon­trak­ter med brut­toløns­be­løb, som de be­trag­te­de som in­de­hol­den­de fe­ri­e­pen­ge og pen­sion. Spil­ler­for­e­nin­gen fik med­hold i, at det var imod reg­ler­ne, og fle­re klub­ber blev der­for ef­ter­føl­gen­de tvun­get til at ud­be­ta­le sto­re be­løb til de spil­le­re, der nok hav­de skre­vet un­der på af­ta­ler­ne, men som ik­ke hav­de få­et fe­ri­e­pen­ge af de­res løn – el­ler som klub­ber­ne på­stod: Al­le­re­de hav­de få­et fe­ri­e­pen­ge, for­di de var en del af brut­toløn­nen. Et spørgs­mål om brut­toløn Den ny­e­ste tvist hand­ler ik­ke om, hvor­vidt klub­ber og spil­le­re må ind­gå brut­toløns­af­ta­ler – det må de sta­dig ik­ke – men om hvor­vidt man må ope­re­re med be­gre­bet brut­toløn un­der for­hand­lin­ger­ne. Og det må man godt. En klub må alt­så ger­ne rin­ge og til­by­de en spil­ler ’to mio. kr. inkl. fe­ri­e­pen­ge osv’, hvor­ef­ter de i af­ta­len pin­der be­lø­be­ne ud i egent­lig løn, fe­ri­e­pen­ge, pen­sion og så vi­de­re.

»I for­hand­lin­ger­ne om overenskom­sten i 2014 var det vig­tigt for klub­ber­ne og Di­vi­sions­for­e­nin­gen at få en klar og ty­de­lig overenskomst. Det sy­nes vi, at vi har op­nå­et, og det bekraefter ar­bejds­ret­tens ken­del­se,« si­ger AaB-di­rek­tør Step­han Scho­ors, der var med til at for­hand­le net­op den del af af­ta­len på plads med Spil­ler­for­e­nin­gens nu­va­e­ren­de for­mand, Jep­pe Curth.

»Det er så­le­des helt klart nu, at overenskom­sten og be­stem­mel­ser­ne om brut­toløn da­ek­ker af­ta­le­for­hol­det fra kon­trak­tind­gå­el­se og ik­ke det for­hand­lings­for­løb, der går for­ud, som Spil­ler­for­e­nin­gen hav­de ha­ev­det. Det er en klar og vig­tig ken­del­se, som støt­ter klub­ber­ne og Di­vi­sions­for­e­nin­gen,« si­ger Step­han Scho­ors.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.