Fa­er­re kam­pe, tak!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OVERARBEJDE I he­le den for­gang­ne uge var må­l­mand Nik­las Lan­din sam­let med hånd­bold­lands­hol­det for at spil­le to EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Den sid­ste i søn­dags. Ons­dag spil­le­de han ude­kamp mod Wisla Plo­ck i Cham­pions Le­ague med sin klub, Ki­el. Søn­dag ga­el­der det så topkam­pen i Bun­des­liga­en mod Flens­burg-Han­dewitt.

Et gan­ske hårdt og pres­set pro­gram, men fak­tisk hver­dagskost når man tør­ner ud for en stor­klub. Der­u­d­over kom­mer rej­ser­ne. De fi­re om­tal­te kam­pe i ind­led­nin­gen spil­les i fi­re for­skel­li­ge lan­de.

»Jeg sy­nes, der er for man­ge kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger. Man skal pas­se på sit pro­dukt,« ind­le­der lands­holds­an­fø­rer Nik­las Lan­din.

EM og VM af­vik­les hvert an­det år, hvor­for der hvert år i ja­nu­ar spil­les en stor slut­run­de. OL kom­mer oveni hat­ten hvert fjer­de år. Det er ik­ke nyt. Men det er ble­vet hår­de­re som en kon­se­kvens af, at der er trap­pet op for klub­tur­ne­rin­ger­ne.

»Må­ske bør man spil­le fa­er­re slut­run­der. Man ser selv­føl­ge­lig al­tid frem til ja­nu­ar, men man skal pas­se på, man ik­ke bli­ver tra­et af det. Bå­de spil­le­re og til­sku­e­re. Hvis man­ge af de bed­ste må mel­de fra, er det jo ik­ke så sjovt at se på. Så hel­le­re gla­e­de sig me­re til slut­run­den hvert an­det år,« ar­gu­men­te­rer Lan­din. Når man kan i fod­bold … Pa­ris-Saint Ger­main-stjer­nen Mik­kel Han­sen har sam­me hold­ning. Han ser ger­ne bå­de EM og VM af­vik­let hvert fjer­de år.

»Det fun­ge­rer vel me­get godt i fod­bold, selv om det må­ske ik­ke er po­pu­la­ert at si­ge hos EHF (Det Eu­ro­pa­ei­ske TAETPAKKET PRO­GRAM

FOR BÅ­DE LANDS­HOLD OG DE STØR­STE KLUB­BER ER KAMPPROGRAMMET BLE­VET HÅR­DE­RE I DE SE­NE­STE ÅR:

Lands­hol­de­ne har i man­ge år spil­let EM og VM hvert an­det år, så der hvert år er en slut­run­de i ja­nu­ar. Men kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne her­til er ble­vet fle­re. For de bed­ste klub­ber i Cham­pions Le­ague steg an­tal­let af kam­pe fra sid­ste sa­e­son. De 16 bed­ste klub­ber skal nu igen­nem 14 grup­pe­kam­pe mod de øv­ri­ge stor­klub­ber in­den knal­del­ler-fald-kam­pe­ne. Sa­er­ligt for bun­des­liga-spil­ler­ne er pro­gram­met hårdt, da der ope­re­res uden slut­spil i Tys­kland, og der kun er plads til få fejl­trin, hvis man vil hol­de sig in­de i mester­skabs­kam­pen. Bun­des­liga­en ta­el­ler 18 klub­ber, som al­le skal spil­le 34 liga­kam­pe. Der­til kom­mer di­ver­se po­kal­tur­ne­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.