1 , 7 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker ik­ke op­lagt, at Ni­co­lai Jør­gen­sen skal gi­ve så pa­ent et od­ds på ik­ke at sco­re. Åge Ha­rei­de har ik­ke for al­vor få­et ham spil­let ind på hol­det, og i de to kam­pe, han ind­til vi­de­re har star­tet in­de i kva­li­fi­ka­tio­nen, har han end­nu ik­ke sco­ret og er i beg­ge til­fa­el­de ble­vet pil­let tid­ligt ud, hvil­ket er in­ter­es­sant i for­hold til det­te spil, for skul­le Dan­mark få en dår­lig start på kam­pen, kun­ne det me­get vel igen va­e­re Ni­co­lai Jør­gen­sen, der står for tur. Hvis Ka­sak­h­stan som for­ven­tet stil­ler sig dybt, kan det og­så gi­ve ham gan­ske sva­e­re ar­bejds­be­tin­gel­ser.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.