HOROSKOP

BT - - BIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN

20.03 -19.04 Jo me­re du kan vi­se om­ver­de­nen, hvem du i vir­ke­lig­he­den er, og ik­ke ba­re til­pas­ser dig, jo me­re til­freds vil du va­e­re med dig selv, så gør det! Ka­er­lig­hed:* ***** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

TYREN

20.04 -20.05 Du øn­sker helst ik­ke at bli­ve in­vol­ve­ret i en magt­kamp, og al­li­ge­vel fø­ler du, at du bli­ver det. Hvad med at si­ge din helt ae­r­li­ge me­ning? Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:******

TVILLINGERNE

21.05 -20.06 Det bli­ver en dag, hvor du, uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger, ma­er­ker en vis uro og for­vir­ring, som er ude­fi­ner­bar og un­der­lig. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:******

KREBSEN

21.06 -21.07 Der lig­ger me­re uro om­kring dig, end du egent­lig bry­der dig om. Det, som er din op­ga­ve, er at la­e­re at si­ge fra og vi­se, hvem du vir­ke­lig er. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:******

LØVEN

22.07 -22.08 Du er helt frem­me i front, når det ga­el­der om at va­e­re kre­a­tiv i dag. Det vil hand­le om, at du vi­ser, at du kan få en mas­se ud af na­e­sten in­gen­ting. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: ***** *

JOMFRUEN

23.08 -22.09 Da bå­de Må­nen og den al­vor­li­ge Sa­turn på­vir­ker dit tegn i dag, er der lagt op til en dag i se­ri­ø­si­te­tens tegn. Du vi­ser, hvem du er, og hvad du kan. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: **** **

VAEGTEN

23.09 -22.10 Ro­man­tik­ken blom­strer om­kring dig. Du er i syv sind om­kring et valg, som du ved, at du skal ta­ge, men som sam­ti­dig er no­get af det va­er­ste for dig. Ka­er­lig­hed: ***** * Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:** ****

SKORPIONEN

23.10 -21.11 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du står og skal fo­re­ta­ge et valg. Et valg, som kan få en me­get stor be­tyd­ning for din frem­tid. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

SKYTTEN

22.11 -20.12 Du har en god for­nem­mel­se for, hvad du vil, og er sam­ti­dig klar og pa­rat til at si­ge fra over for det, som du ik­ke vil. Du la­der dig ik­ke ma­ni­p­u­le­re. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

STENBUKKEN

21.12 -19.01 Du kan se frem til en dag, hvor du pas­ser dig selv, uan­set hvad der sker om­kring dig. Di­ne om­gi­vel­ser øn­sker no­get fra dig, men du gi­ver dig ik­ke. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:******

VANDMANDEN

20.01 -18.02 Va­er sa­er­de­les var­som med, at du ik­ke tror på hvad som helst. Der lig­ger en sa­er­lig tå­ge og uklar­hed om­kring dig, så tag ven­ligst in­gen vig­ti­ge valg. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:******

FISKENE

19.02 -19.03 Hvis du ik­ke bli­ver hørt i di­ne ud­ta­lel­ser, så er det i dag, at du si­ger fra over for nog­le men­ne­sker om­kring dig. Der er me­get, du ik­ke gi­der. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:** ****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.