I en pre­sti­ge­fuld na­tio­nalsport at ha­ve en de­ad man wal­king til at sty­re lø­jer­ne. Det er di­rek­te use­ri­øst ...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Laes me­re på blogs.bt.dk

HELT TILFAELDIGT? NA­EP­PE. Tirs­dag var en god dag for dår­li­ge nyhe­der og pres­se­med­del­el­ser, der helt sik­kert vil­le tra­ek­ke bre­aking-bja­el­ker på lan­dets on­li­ne­me­di­er, men som re­la­tiv hur­tigt vil­le ry­ge nedad i ska­erm­bil­le­det, in­den Hil­lary og Trump ud på af­te­nen og da­gen ef­ter løb med det he­le. Dansk Håndbold For­bund kun­ne i sa­gens na­tur ik­ke slip­pe for at ry­ge helt i top og gult, da hi­sto­ri­en om Gud­mun­dur Gud­munds­sons far­vel til land­stra­e­ner­po­sten ram­te nyheds­strøm­men. Al­li­ge­vel klin­ge­de den ret hur­tigt af på for­si­der­ne for at fin­de en smu­le lae på sport­s­si­der­ne. FOR NATURLIGVIS VAR

det for DHF end­nu en møg­hi­sto­rie i slip­strøm­men på det OL-guld, som for al­tid vil stå som den stør­ste dan­ske her­re­hånd­bold­pra­e­sta­tion. Pra­e­sta­tio­nen, man fra bå­de sport­s­chef og land­stra­e­ner­si­de har gjort sig så uma­ge med at ud­la­eg­ge som me­di­er­nes for­søg på at ta­ge glan­sen af. Om end beg­ge par­ter har gjort sit til at bi­dra­ge med den bit­re ef­ter­s­mag. Gud­mun­dur Gud­munds­son men­te, at man fra me­di­esi­de var alt for ne­ga­tiv ef­ter OL-gul­det. Ul­rik Wil­bek, at man fra sam­me si­de var fuld af løgn, at han ik­ke kun­ne vri­de sig fri af den og der­for så sig nødsa­get til at si­ge op. I FREDAGS HAV­DE

Gud­mun­dur Gud­munds­son til blandt an­dre BT og TV2 ud­talt, at han ger­ne vil­le for­la­en­ge sin kon­trakt med DHF. Om tirs­da­gen ud­sen­der for­bun­det så pres­se­med­del­el­sen, der un­der­stre­ger, at Gud­munds­son ef­ter eget øn­ske stop­per som land­stra­e­ner til som­mer, når kon­trak­ten ud­lø­ber. TV2 nap­per i en fart en fly­ver til Island, så sta­tio­nen til et al­le­re­de op­ta­get Kon­trastu­die om fre­da­gen til brug ons­dag li­ge kan få ud­dy­bet Gud­mun­dur Gud­munds­sons be­slut­ning, når den nu sådan henover nat­ten aen­dre­de sig så vold­somt. Som in­ter­viewe­ren spurg­te: Hav­de du DHFs op­bak­ning til at fort­sa­et­te? »Det ved jeg ik­ke - det er sva­ert for mig at ud­ta­le mig om...« PÅ DEN VIS

var valg­da­gen for pres­se­med­del­el­sen velvagt i al sin ind­hyl­le­de hum­bug. Som et twe­et fra Do­nald Trump-lej­ren, man end ik­ke vil­le ulej­li­ge sig med at ve­ri­fi­ce­re yder­li­ge­re for of­fent­lig­he­den. Blot lade stå til­ba­ge som fak­ta.

At iagt­ta­ge det bån­de­de pa­nel­in­ter­view med an­fø­rer Ni­ck­las Lan­din og Gud­mun­dur ef­ter­føl­gen­de var lidt be­syn­der­ligt, for­di man og­så vid­ste, at be­gi­ven­he­der­ne ef­ter op­ta­gel­ser­ne tog den ret­ning, de gjor­de. Og egent­lig hel­ler ik­ke sva­ert i beg­ges at­ti­tu­de og ud­strå­ling at af­la­e­se en vis an­s­pa­endt­hed, som så li­ge så be­syn­der­ligt får lov til at stå di­stan­cen he­le vej­en igen­nem til en VM-slut­run­de i Frank­rig i ja­nu­ar.

Gud­munds­son be­to­ne­de i in­ter­viewet fra Island, at det ik­ke vil­le bli­ve et pro­fes­sio­nelt pro­blem, og at han hav­de prø­vet det før, ek­sem­pel­vis da han i Rhe­in-Neck­ar Löwen vid­ste, at han skul­le stop­pe ef­ter sa­e­so­nen for at bli­ve dansk land­stra­e­ner. Kald det ba­re et po­si­tivt jobs­kif­te. I den­ne si­tu­a­tion jo be­ta­endt an­der­le­des i et se­tup af mi­stil­lid, som om­gi­vel­ser­ne ik­ke ken­der det ful­de om­fang af. Men et el­ler an­det sted sy­nes til­li­den par­ter­ne imel­lem ik­ke at va­e­re ek­si­ste­ren­de. Tra­e­ner, spil­le­re og den øv­ri­ge le­del­se er tyn­get af en fa­el­les møl­le­sten om hal­sen, som vel­sag­tens skal fjer­nes så hur­tigt som mu­ligt. MAN GAMBLER DA

ik­ke med et VM på den vis. Pres­ser tra­e­ne­ren ud for så at lade ham stå i spid­sen for en slut­run­de, in­den han stop­per. I en pre­sti­ge­fuld na­tio­nalsport at ha­ve en de­ad man wal­king til at sty­re lø­jer­ne. Det er di­rek­te use­ri­øst.

Nå, men hvis det spid­ser til i Frank­rig, er det trods alt blot at hen­te Ni­ko­laj Ja­cob­sen ned på si­de­linj­en op­pe fra TV2-eks­pert­stu­di­et. El­ler Bent Ny­e­gaard fra kom­men­ta­tor­bok­sen ...

FOTO: AFP

Selv om det står klart, at Gud­mun­dur Gud­munds­son stop­per som land­stra­e­ner, hvil­ket er af­født af en ik­ke helt gen­nem­sku­e­lig konflikt mel­lem ham og hånd­bold­for­bun­det og/el­ler spil­ler­ne, skal isla­en­din­gen først stå i spid­sen for lands­hol­det i ja­nu­ar ved VM i Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.