BT og Me­troxpress går sam­men

Me­di­e­bran­chen er pres­set, og der­for er der be­hov for at ta­en­ke an­der­le­des, me­ner Ber­ling­s­ke Me­dia-di­rek­tør

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Fu­sio­nen mel­lem BT og gra­tisa­vi­sen Me­troxpress kom­mer til at ska­be Dan­marks stør­ste print­me­die i en pres­set bran­che. Men dan­nel­sen af det nye sel­skab BTMX vil ik­ke ske uden fy­rin­ger.

Det op­ly­ser Met­te Maix, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ber­ling­s­ke Me­dia, som ejer 70 pro­cent af det nye sel­skab. De re­ste­ren­de 30 pro­cent ejes af Me­troxpress.

»Vi ta­ger hul på at kig­ge på, hvor­dan vi får in­te­gre­ret de her to or­ga­ni­sa­tio­ner,« si­ger hun på et pres­se­mø­de i Ber­ling­s­ke Me­dia.

BTMX kom­mer til at ha­ve fa­el­les re­dak­tion, og der vil føl­ge en ra­ek­ke be­spa­rel­ser på løn­nin­ger­ne. Bå­de in­den for ad­mi­ni­stra­tion, salg og i det re­dak­tio­nel­le mil­jø.

BTs che­fre­dak­tø­rer fy­ret

Sam­men­la­eg­nin­gen har al­le­re­de be­ty­det to fy­rin­ger. BTs to che­fre­dak­tø­rer Olav Skaa­ning og Karl Erik Stou­gaard fra­tra­e­der beg­ge.

»Jeg vil ger­ne si­ge en ut­ro­lig stor tak for de­res ind­sats, de har gjort rig­tig me­get og bi­dra­get til ud­vik­lin­gen,« si­ger Met­te Maix.

»Men vi har skabt et nyt sel­skab, en ny kon­struk­tion, og vi har be­hov for at kig­ge på det med nye øj­ne.«

Beg­ge me­di­er vil ud­kom­me, som man ken­der dem i dag. Men re­dak­tio­ner­ne vil bli­ve in­te­gre­ret i en fa­el­les re­dak­tion, som skal le­ve­re ind­hold til beg­ge me­di­er på al­le plat­for­me.

»Det er for tid­ligt at si­ge, hvor­dan vi kom­mer til at byg­ge det nye news­room op. Men sto­f­om­rå­der er no­get af det, som den nye re­dak­tion og­så kom­mer til at ha­ve,« si­ger den kon­sti­tu­e­re­de an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør, Ber­ling­s­kes Jens Grund.

»Vi skal ha­ve en enormt sta­erk nyheds­mu­skel. Men det be­ty­der ik­ke, at vi kom­mer til at la­ve en kød­hak­ke­ma­ski­ne, hvor alt ba­re kom­mer ud som grød,« til­fø­jer han.

Gra­tis og be­talt ba­lan­ce

Hvor­dan de to me­di­er kom­mer til at ba­lan­ce­re mel­lem gra­tis og be­talt ind­hold, har ejer­ne end­nu ik­ke lagt sig fast på.

»Der er ik­ke no­get, som er me­re vig­tigt det­te år, end at folks be­ta­lings­vil­je er til ste­de,« si­ger Jens Grund.

Der vil bli­ve ar­bej­det med at fin­de den en­de­li­ge che­fre­dak­tør det na­e­ste hal­ve år.

Tid­li­ge­re an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Me­troxpress Jo­nas Kuld Rat­hje bli­ver en del af den re­dak­tio­nel­le le­del­se i det nye sel­skab BTMX.

Sam­ti­dig får det nye fir­ma Tho­mas Raun som di­rek­tør, han er den nu­va­e­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Me­troxpress.

Tho­mas Raun vil og­så ind­tra­e­de i Ber­ling­s­ke Me­di­as le­del­se.

Vi skal ha­ve en enormt sta­erk nyheds­mu­skel. Men det be­ty­der ik­ke, at vi kom­mer til at la­ve en kød­hak­ke­ma­ski­ne, hvor alt ba­re kom­mer ud som grød Jens Grund, kon­sti­tu­e­ret an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på BT

FO­TO: THO­MAS LEK­FELDT

BTs nye an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Jens Grund og Tho­mas Raun, som i dag er adm. di­rek­tør for MX og frem­over di­rek­tør for det fa­el­les sel­skab BTMX, for­tal­te på et pres­se­mø­de i går om de to me­di­ers fa­el­les frem­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.