TRE UOPKLAREDE KV

Po­li­ti­et kan ik­ke ude­luk­ke, at Lou­i­se Borg­lits mor­der har slå­et an­dre kvin­der ihjel

BT - - NYHEDER -

DRAB og drabs­man­den kun­ne ube­ma­er­ket flyg­te med blod på tø­jet, for­di man­ge den af­ten var kla­edt ud i uhyg­ge­li­ge kostu­mer.

»Da jeg hø­rer om dra­bet i Her­lev, ry­ger der nog­le tan­ker gen­nem ho­ve­d­et. Det sker jo fi­re da­ge ef­ter hal­lowe­en. Tan­ken har strej­fet mig, og vi har talt om det i af­de­lin­gen, men der er ik­ke no­get kon­kret, der gør, at vi sy­nes, der er ta­le om et nyt hal­lowe­en-drab,« si­ger Hen­rik Gunst.

Dra­be­ne på Lo­ne Søn­der­gaard og Hei­di Abildskov bli­ver ef­ter­for­sket af Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti, mens Lou­i­se-dra­bet bli­ver ef­ter­for­sket af na­bopo­li­tik­red­sen Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti. Hen­rik Gunst un­der­stre­ger, at der ik­ke er sket en sam­kø­ring af Lou­i­se-sa­gen med Lyng­by-sa­gen, men at han nu vil ta­ge kon­takt til sin kol­le­ga, der ef­ter­for­sker Lou­i­se-dra­bet hos Ves­teg­nens Po­li­ti.

Hvis Lou­i­se Borg­lits drabs­mand ik­ke kan fin­des i hen­des om­gangskreds, og hun er et til­fa­el­digt of­fer, bli­ver sa­gen og­så in­ter­es­sant for Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

»Vi føl­ger in­tenst med i den sag. Te­o­re­tisk kan vi ik­ke ude­luk­ke, at det er sam­me ger­nings­mand. Hvis der bli­ver an­holdt en ger­nings­mand i Lou­i­se-sa­gen, som ik­ke ken­der of­fe­ret, vil vi in­ter­es­se­re os me­get for ved­kom­men­de i re­la­tion til Lyng­by-dra­bet,« si­ger Hen­rik Gunst.

Den tred­je uopklarede sag er dra­bet på Hei­di Abildskov, der ske­te for fi­re år si­den. I den sag ha­el­der po­li­ti­et mest til en te­o­ri om, at dra­bet ske­te i for­bin­del­se med et ind­brud, der slog fejl, men ef­ter­som drabs­man­dens iden­ti­tet er ukendt, kan in­tet ude­luk­kes. Sva­e­re sa­ger Der fin­des to ty­per drab. Den mest al­min­de­li­ge er re­la­tions­drab, hvor of­fer og ger­nings­mand ken­der hin­an­den. De bli­ver ty­pisk opkla­ret hur­tigt. Den an­den og me­re sja­eld­ne ty­pe er så­kald­te fjern­drab, hvor of­fe­ret bli­ver ud­valgt til­fa­el­digt. Dra­be­ne på Lo­ne Søn­der­gaard og Hei­di Abildskov er ef­ter alt at døm­me fjern­drab, og det sam­me kan vi­se sig at va­e­re til­fa­el­det i Lou­i­se-sa­gen.

Iføl­ge den pen­sio­ne­re­de drabs­chef Ove Da­hl er fjern­drab sva­e­re at opkla­re, for­di der til­sy­ne­la­den­de ik­ke er en re­la­tion mel­lem of­fer og ger­nings­mand.

»Hvis der ik­ke er no­gen, der har set no­get, hørt no­get el­ler har en mi­stan­ke, og hvis de tek­ni­ske spor ik­ke gi­ver no­get, så er der ik­ke me­get at gå ef­ter,« si­ger Ove Da­hl.

Han vur­de­rer, at det sta­dig er mu­ligt, at Lou­i­se Borg­lits drabs­mand skal fin­des i hen­des om­gangskreds el­ler for­tid. Hvis ik­ke, står po­li­ti­et må­ske med få spor

at gå ef­ter: »De tek­ni­ske spor bli­ver be­gra­en­set af, at det er fo­re­gå­et uden­dørs. In­den­for kan en ger­nings­mand sa­et­te fin­ger­af­tryk og så­le­af­tryk, men uden­for er det sva­e­re­re, isa­er når det som her har va­e­ret dår­ligt vejr. Man kan må­ske fin­de dna-spor på of­fe­ret, men de kan va­e­re va­sket va­ek af reg­nen. Me­get af­ha­en­ger der­for af, om man kan fin­de et ger­nings­vå­ben med fin­ger­af­tryk el­ler dna,« si­ger drabs­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.