He­le Her­lev ly­ste for Lou­i­se

BT - - NYHEDER -

MINDEOPTOG Tu­sind­vis af Her­lev-bor­ge­re hav­de fulgt ini­ti­a­tiv­ta­ge­ren Ani­ta Jen­sens op­for­dring på Fa­ce­book og var i af­tes mødt op i El­ver­par­ken for at min­des og ae­re den knivdra­eb­te Lou­i­se Borg­lit med fak­ke­l­op­tog, et mi­nuts stil­hed og sal­mer. »Kun en fak­kel pr fa­mi­lie,« råb­te en mand fra Her­lev Kom­mu­ne, mens han stak den ene fak­kel ef­ter den an­den ind i den uen­de­li­ge ra­ek­ke af frem­strak­te, van­te­be­kla­ed­te ha­en­der. For ar­ran­gø­rer­ne af min­de­høj­tid­lig­he­den hav­de nem­lig ’kun’ 1.400 fak­ler at de­le ud af. Og det var langt fra nok til de fle­re tu­sin­de men­ne­sker, som Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti vur­de­re­de, var mødt op på uge­da­gen for dra­bet på den 32-åri­ge Lou­i­se Borg­lit og hen­des ufød­te søn ’Lil­le-P’, der brutalt blev stuk­ket ned i El­ver­par­ken.

Her­lev-bor­ge­ren Ani­ta Jen­sen, kvin­den bag min­de­høj­tid­lig­he­den, var rørt.

»Det er over­va­el­den­de, at så man­ge er mødt op,« sag­de hun til BT, mens hun kig­ge­de ud over den vok­sen­de men­ne­ske­ma­eng­de.

Stil­fa­er­digt stim­le­de folk sam­men med de ta­end­te fak­ler i ha­en­der­ne for­an den lil­le, blom­ster­smyk­ke­de sce­ne, hvor Her­levs borg­me­ster Tho­mas Gyl­dal Pe­ter­sen holdt ta­le. For­an sce­nen lå en stor, hjer­te­for­met bå­re­buket af mør­ke­rø­de ro­ser og små, blå blom­ster. ’Hvil i fred Lou­i­se og Lil­le-P’, stod der på de hvi­de bånd for at min­de om, at de to liv brutalt blev ta­get af en ukendt ger­nings­mand sid­ste fre­dag af­ten.

»Det er rø­ren­de. Vi er jo al­le sam­men dybt be­rørt over det, som ske­te i sid­ste uge. Her­lev er i chok og sorg og fø­ler vir­ke­lig med den fa­mi­lie, som er ramt, for­di Lou­i­se ik­ke er her me­re,« si­ger borg­me­ster Tho­mas Gyl­dal Pe­ter­sen (S) med brudt stem­me.

Han var ik­ke den ene­ste, der hav­de sva­ert ved at hol­de tå­re­ne til­ba­ge un­der min­de­høj­ti­de­lig­he­den. Sa­er­ligt da sal­men ’Al­tid frej­dig når du går’ blev sun­get, blev man­ge kin­der vå­de i af­ten­kul­den. Da min­de­høj­tid­lig­he­den var slut, gik folk li­ge­så stil­fa­er­digt ud ad par­ken. Men selv i mør­ket vi­ste de al­vor­li­ge mi­ner, hvor­dan det bruta­le kvin­de­d­rab har på­vir­ket al­le i Her­lev. Det er rø­ren­de. Vi er jo al­le sam­men dybt be­rørt over det, som ske­te i sid­ste uge. Her­lev er i chok og sorg

om­rå­der og ka­na­ler. En 45-årig grøn­land­sk mand fra mis­brugs­mil­jø­et i Lyng­by har va­e­ret va­re­ta­egts­fa­engs­let i sa­gen, men han blev løsladt, for­di po­li­ti­et ik­ke kun­ne fin­de no­get, der ka­e­de­de ham sam­men med dra­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.