LYNG­BY HAL­LOWE­EN-DRA­BET

BT - - NYHEDER -

71-åri­ge Lo­ne Søn­der­gaard var dø­de­ligt syg af kra­eft og ve­je­de kun 41 kg. Hun hav­de mu­lig­vis kun få må­ne­der til­ba­ge at le­ve i, men in­den kra­ef­ten tog hen­de, mød­te hun en mor­der. Da Lo­ne Søn­der­gaard åb­ne­de dø­ren klok­ken 19:47 på al­le­hel­gens af­ten 31. ok­to­ber 2014, blev hun dra­ebt af en kold­blo­dig mor­der med en kniv. Ob­duk­tio­nen vi­ste, at hun var ble­vet ramt af ik­ke fa­er­re end 40 kniv­stik. Mor­de­ren blev sprøjtet til med kvin­dens blod i en så­dan grad, at det dryp­pe­de ned ad trap­pen un­der flugten. Men for­di det var hal­lowe­en, og man­ge var kla­edt ud i uhyg­ge­li­ge kostu­mer, kun­ne han ube­ma­er­ket gå rundt i ga­der­ne med blod på tø­jet. Der er in­tet, der ty­der på, at Lo­ne Søn­der­gaard kend­te sin drabs­mand. Hun var pen­sio­ne­ret bi­bli­o­te­kar og hav­de en gan­ske lil­le om­gangskreds. Der er in­tet, som ty­der på, at det var et med­li­den­heds­drab. Mor­de­ren var ik­ke in­de i lej­lig­he­den, og der mang­le­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.