Over­ra­sket på sko­v­tur

BT - - NYHEDER -

VANDRING Plud­se­lig stod hun for­an hen­de in­de i sko­ven. Ver­dens nok mest om­tal­te kvin­de. Man­ge af os ken­der fø­lel­sen af at stø­de ind i en ken­dis på ga­den. Man spa­er­rer li­ge øj­ne­ne op en ek­stra gang og ta­en­ker: hvem var det li­ge, jeg så der?

Den op­le­vel­se over­gik kvin­den Mar­got Ger­ster fra del­sta­ten New York tors­dag, og hun kan til­med forta­el­le en hi­sto­rie, der for­ment­lig kom­mer til at trum­fe det me­ste, når hun ta­ler med kol­le­ger­ne over froko­sten. På van­dre­tur nord for Man­hat­tan Mar­got Ger­ster valg­te at bru­ge tors­da­gen på en van­dre­tur med si­ne døtre i et skov­om­rå­de ved Chap­paqua, der er en vel­ha­ver­for­stad til New York, som lig­ger 50 ki­lo­me­ter nord for Man­hat­tan.

Hun var knust over, at re­pu­bli­ka­ner­nes Do­nald Trump til man­ges sto­re over­ra­skel­se tirs­dag slog de­mo­kra­ten Hil­lary Cl­in­ton i en knald­hård dyst om mag­ten og Det Hvi­de Hus.

’Vi var de ene­ste i om­rå­det, og der var så smukt og fred­fyldt,’ skri­ver Mar­got Ger­ster i et op­slag på sin Fa­ce­book-si­de, som hun dog har fjer­net igen, li­ge­som CNN har in­ter­viewet den ame­ri­kan­ske kvin­de om op­le­vel­sen.

Mar­got Ger­ster og hen­des døtre skul­le net­op til at for­la­de om­rå­det, da hun hør­te no­get, der ras­le­de, og det kom na­er­me­re.

Og plud­se­lig stod hun der. En kvin­de, som langt de fle­ste af os ken­der som en fi­gur in­de i fjern­sy­net i en ver­den langt fra vo­res egen. Hil­lary Cl­in­ton - i sel­skab med sin mand Bill Cl­in­ton, i gang med det sam­me som Mar­got Ger­ster. En fred­fyldt van­dre­tur i sko­ven om­kring Chap­paqua. Det er her­fra, Hil­lary og Bill Cl­in­tons ver­den går, og de har bo­et i et stort tra­e­hus i om­rå­det si­den 1999. Na­tur­lig­vis be­skyt­tet af Secret Ser­vi­ce al­le døg­nets 24 ti­mer. Ned på jor­den igen Det er her, langt va­ek fra den po­li­ti­ske gla­di­a­to­ra­re­na, at Hil­lary Cl­in­ton ba­re er en al­min­de­lig 69-årig kvin­de på van­dre­tur, og det he­le kom li­ge helt ned på jor­den igen på et se­kund.

Det end­te i et fø­lel­ses­la­det mø­de mel­lem Hil­lary Cl­in­ton og Mar­got Ger­ster, og det var iføl­ge CNN før­ste gang, no­gen så Hil­lary Cl­in­ton si­den ne­der­la­get til Do­nald Trump.

’Jeg fik lov til at gi­ve hen­de (Hil­lary, red.) et kram og ta­le med hen­de og forta­el­le, at et af mi­ne stol­te­ste øje­blik­ke som mor var at ta­ge min dat­ter Pho­e­be med mig hen for at stem­me på hen­de,’ skri­ver Mar­got Ger­ster.

Hil­lary Cl­in­ton kram­me­de til­ba­ge og sag­de tak. Det blev til en lil­le, hø­flig snak, in­den Mar­got Ger­ster lod Bill og Hil­lary Cl­in­ton van­dre vi­de­re.

’Jeg er ik­ke ty­pen, der tror på tegn, men jeg ta­ger det her med mig. Så stolt,’ slut­ter Mar­got Ger­ster sit op­slag på Fa­ce­book. Vi var de ene­ste i om­rå­det, og der var så smukt og fred­fyldt Mar­got Ger­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.