Rutal

BT - - NYHEDER -

la­en­ge. Min e-mail blev luk­ket fi­re mi­nut­ter ef­ter, og plud­se­lig fik al­le, der skrev til mig – og det var man­ge – et au­tosvar, hvor der stod, at jeg ik­ke la­en­ge­re hav­de ad­gang til min e-mail. Folk tro­e­de jo na­er­mest, jeg hav­de ta­get af kas­sen. Det hav­de de alt­så ik­ke be­hø­vet. Det var unø­digt brutalt,« si­ger Mi­mi Jakob­sen, der var ramt:

»Jeg var fortum­let og ked af det. Hvad fan­den skul­le jeg nu? Jeg har ar­bej­det, si­den jeg var 15. En må­ned ef­ter fik jeg en stor pak­ke fra al­le me­d­ar­bej­der­ne med mas­ser af små hånd­skrev­ne bre­ve. Da kneb jeg en tå­re,« si­ger Mi­mi Jakob­sen.

Hun har skre­vet bo­gen på et halvt år. Og selv om man tror, man ken­der Mi­mi Jakob­sens liv i sto­re tra­ek, bli­ver man ali­ge­vel over­ra­sket over, hvil­ken ka­em­pe rut­sje­tur det er af sto­re suc­ce­ser og sto­re ned­t­u­re. Mod­vil­ligt blev hun pres­set til at ta­ge an­svar i sin fars par­ti. Hun vil­le ik­ke va­e­re fol­ke­tings­med­lem, men blev det. Vil­le ik­ke va­e­re mi­ni­ster, men blev det. Vil­le ik­ke va­e­re par­ti­for­mand, men blev det. Par­ti­le­der og kon­ge­ma­ger Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge par­ti­le­der. Og kon­ge­ma­ger. For to gan­ge for­hin­dre­de hun, at Svend Auken (S) blev stats­mi­ni­ster.

»Selv kun­ne jeg godt li­de Svend, men fol­ke­tings­grup­pen kun­ne slet ik­ke kla­re ham. Og det var og­så me­re for­nuf­tigt med Nyrup,« si­ger hun.

Men hen­des par­ti brød sam­men un­der hen­des le­del­se. Ef­ter at hun blev lam­met i en del af an­sig­tet ef­ter et flåt­bid, blev det i en pe­ri­o­de sva­e­re­re at kom­mu­ni­ke­re, og sam­ti­dig valg­te hun en ud­la­en­din­gepo­li­tik, som hen­des hjer­te ban­ke­de for. Men som hen­des va­el­ge­re ik­ke brød sig om.

»Da det ik­ke lyk­ke­des an­den gang at få CD i Fol­ke­tin­get, måt­te jeg stop­pe. Vi blev uven­ner med vo­res va­el­ge­re. Det var ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Vo­res va­el­ge­re køb­te Ven­stres kampag­ne. De vil­le ha­ve stram­nin­ger. Der var en bøl­ge ef­ter 11. sep­tem­ber, hvor folk tro­e­de, de hav­de set Osama bin La­den på en pizza­bar i Sil­ke­borg. Folk var hyste­ri­ske, og så ud­skrev Nyrup valg på et dumt tids­punkt,« si­ger hun. Ma­en­de­ne i Mi­mis liv Ma­en­de­ne er kom­met og gå­et. Svend Stil­ling. Bengt Burg. Og så Mo­gens Lund Jen­sen, som hun sta­dig ny­der li­vet med i fi­sker­hu­set i Hum­le­ba­ek. Det var af­dø­de Pe­ter Brixtof­te, der brag­te dem sam­men, da han hav­de in­vi­te­ret Mi­mi til Tyr­ki­et, hvor Pe­ter Brixtof­te for­søg­te sig som ejen­doms­ma­eg­ler.

I bo­gen forta­el­ler hun og­så om en abort af et han­di­cap­pet barn, som hun al­drig har fortr­udt. Og om hen­des far, le­gen­da­ri­ske Er­hard Jakob­sens sva­er­me­ri­er med an­dre kvin­der end Mi­mis mor. Og hvor­dan bil­le­der­ne af den lyk­ke­li­ge ker­ne­fa­mi­lie var en stor løgn.

»Jeg prø­ve­de at tra­ek­ke en linje mel­lem pri­vat og per­son­ligt. Men det her med min far har jo for­fulgt mig he­le mit liv, og det har be­ty­det no­get for mit for­hold til min mor. Jeg var jo fars pi­ge, og hun syn­tes nok, jeg skul­le ha­ve ka­stet mit lod i i hen­des va­egtskål. Det sat­te et skel ned mel­lem os. Men jeg har og­så la­ert en vis hård­hed af hen­de. Når jeg bli­ver skuf­fet over no­get, bli­ver jeg ra­sen­de og ked af det. Men jeg kom­mer og­så vi­de­re,« si­ger Mi­mi Jakob­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.