François Hol­lan­de og Do­nald Trump tal­te po­li­tik uden om­s­vøb

BT - - NYHEDER -

Den fran­ske pra­esi­dent François Hol­lan­de tal­te i går i te­le­fon med Do­nald Trump, der er ble­vet valgt til USAs na­e­ste pra­esi­dent. Det skri­ver det fran­ske nyheds­bu­reau AFP.

I lø­bet af sam­ta­len hå­be­de Hol­lan­de at få svar på, hvor Trump står i en ra­ek­ke spørgs­mål.

»Jeg vil sø­ge at få klar­hed (fra Trump, red.) på en ra­ek­ke om­rå­der. Vi er nødt til at ta­le sam­men uden om­s­vøb,« sag­de Hol­lan­de i går til tv­sta­tio­nen Fran­ce2.

François Hol­lan­de har tid­li­ge­re sagt, at han er spa­endt på at fin­de ud af, hvil­ken po­li­tik USAs na­e­ste pra­esi­dent, Do­nald Trump, vil fø­re fra Det Hvi­de Hus.

Han vil blandt an­det ha­ve af­kla­ret, hvad val­get af Trump be­ty­der for de øko­no­mi­ske og han­dels­ma­es­si­ge for­bin­del­ser med USA.

Sam­ti­dig har han ef­ter­lyst svar på, om val­get får kon­se­kven­ser for den in­ter­na­tio­na­le kli­maaf­ta­le, der blev ved­ta­get i Pa­ris sid­ste år, og som net­op er trå­dt i kraft. Den har Do­nald Trump tru­et med at tra­ek­ke USA ud af.

Al­le­re­de i tors­dags hav­de Do­nald Trump den ty­ske for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel i rø­ret. Det op­ly­ser en tals­mand for Mer­kel, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

De tal­te blandt an­det om USAs og Tys­klands ta­et­te bånd, for­ly­der det.

Mens An­gela Mer­kel al­drig har tryk­ket hånd med Do­nald Trump, ta­ger hun i na­e­ste uge imod pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma.

De to stats­le­de­re skal blandt an­det dis­ku­te­re de stran­de­de for­hand­lin­ger om en fri­han­del­s­af­ta­le mel­lem EU og USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.