Ulv fo­to­gra­fe­ret i Jyl­land – der er fun­det dna

BT - - NYHEDER -

ULVE-FUND En ulv er ble­vet fo­to­gra­fe­ret i Ul­f­borg i Ve­stjyl­land. Der er fun­det dna, som nu skal te­stes. Det skri­ver ul­ve­netva­er­ket Ul­ve­tra­ck­ing Dan­mark i en pres­se­med­del­el­se.

Det er sja­el­dent, at man bå­de har et fo­to­gra­fi af og dna fra sam­me ulv, forta­el­ler Pe­ter Sun­de, der er se­ni­o­r­for­sker ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og an­svar­lig for ar­bej­det med ul­ve­over­våg­ning i Dan­mark.

»Hvis vi har dna fra den sam­me ulv og ved, at det er så­dan, den ser ud, kan vi fin­de ud af, om ul­ven var den sam­me, vi hav­de sid­ste år, og hvor den har va­e­ret tid­li­ge­re,« si­ger han. Ka­da­ver med cen­tral rol­le Ul­ven blev fo­to­gra­fe­ret 9. ok­to­ber ved ka­da­ve­ret af en så­kaldt kron­kalv (kalv fra en kron­hjort, red.) med et vildt­ka­me­ra af Ul­ve­tra­ck­ing Dan­mark i sam­ar­bej­de med en pri­vat lod­se­jer.

En uge før fo­to­gra­fi­et blev ta­get, hav­de Ul­ve­tra­ck­ing Dan­mark ta­get dna-prø­ver fra ka­da­ve­ret, der hav­de bi­de­ma­er­ker i hal­sen.

»Sand­syn­lig­he­den for, at det er sam­me ulv, vi har dna og bil­le­de af, er stor, for­di den kom til­ba­ge til ka­da­ve­ret en uge se­ne­re,« si­ger Paw Sa­hl Ras­mus­sen fra Ul­ve­tra­ck­ing Dan­mark.

Dna-prø­ver­ne er sendt til Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um, der in­den for de na­e­ste uger vil fast­slå, om der er ta­le om ul­ved­na. Sand­syn­lig­he­den for, at det er sam­me ulv, vi har dna og bil­le­de af, er stor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.