Be­tjen­te trod­se­de ulov­lig or­dre ved stats­be­søg

BT - - NYHEDER -

ORDRER Fle­re be­tjen­te na­eg­te­de at ud­fø­re or­dren om at ta­ge ti­be­tan­ske flag fra bor­ge­re ved den ki­ne­si­ske pra­esi­dents be­søg i 2012. Det be­ret­te­de en po­li­ti­mand, der den­gang var de­lings­fø­rer, i går i Ti­bet-kom­mis­sio­nen.

En or­dre, som vi­cepo­li­ti­di­rek­tør Mo­gens Kja­er­gaard Møl­ler tid­li­ge­re på da­gen be­teg­ne­de som »åben­lyst ulov­lig«. Stil­ler ik­ke spørgs­mål I ju­ni 2012 var Hen­rik Brix så­kaldt de­lings­fø­rer. På en bri­e­fing hav­de den ope­ra­ti­ve chef Claus Hjelm Ol­sen sagt, at even­tu­el­le flag skul­le fra­ta­ges de­mon­stran­ter, op­ly­ser han.

»Vi le­ver i et hie­rar­kisk sy­stem. Når der bli­ver ud­stuk­ket en or­dre, så føl­ger vi den,« si­ger Hen­rik Brix.

Udspør­ge­ren i kom­mis­sio­nen vil­le hø­re, om or­dren før­te til en dis­kus­sion. Må­ske var der et par be­ma­er­k­nin­ger, erin­drer Hen­rik Brix.

»Umid­del­bart stil­ler man ik­ke spørgs­mål ved de ting, der bli­ver be­fa­let,« si­ger han.

Li­ge før pra­esi­dent Hu Jin­tao skul­le an­kom­me til Chri­sti­ans­borg, var be­tjen­te­ne på stik­ker­ne. Men nog­le brød sig ik­ke om or­dren.

»Fle­re grup­pe­fø­re­re si­ger, at de har folk, der ik­ke vil ef­ter­kom­me or­dren. Jeg st­ud­ser over det et øjeblik. Og smi­der det op over skul­de­ren igen, så jeg gør ik­ke me­re ved det nu og her,« forta­el­ler Hen­rik Brix.

Han hav­de travlt. Der var kun ét mi­nut til, at Hu Jin­ta­os kor­te­ge skul­le an­kom­me. Blan­der sig ik­ke Se­ne­re blev der i of­fent­lig­he­den rejst kri­tik af po­li­tiets op­før­sel. Fol­ke­tin­get fik be­sked om, at der ik­ke var en ge­ne­rel or­dre.

Der­for vil­le et af kom­mis­sio­nens med­lem­mer vi­de, Umid­del­bart stil­ler man ik­ke spørgs­mål ved de ting, der bli­ver be­fa­let hvor­for Hen­rik Brix ik­ke stod frem med sin vi­den.

»Ja­men, jeg hav­de få­et en or­dre, så det var ik­ke min hen­sigt at rå­be op om no­get som helst. Det er ik­ke mit ar­bej­de at blan­de mig i det,« sva­rer han.

I øv­rigt gik or­dens­mag­ten gan­ske in­tenst til va­er­ks.

Ved det ho­tel, hvor den ki­ne­si­ske de­le­ga­tion bo­e­de, op­da­ge­de be­tjen­te­ne, at »to små pi­ger« hav­de teg­net no­get med kridt na­er ho­tel­let.

FRI­HED hav­de de skre­vet på kø­re­ba­nen. Men bud­ska­bet var skyl­let va­ek med vand, blev det på ra­dio­en rap­por­te­ret til kom­man­do­sta­tio­nen.

Det­te for­kla­rer Hen­rik Brix med, at bå­de stort som småt skul­le mel­des til kom­man­do­sta­tio­nen. TI­BET Frem til ef­ter­å­ret 2015 ha­ev­de­de Kø­ben­havns Po­li­ti, at der ik­ke var gi­vet en ge­ne­rel or­dre om at gri­be ind over for de­mon­stran­ter ved den ki­ne­si­ske pra­esi­dents be­søg. Men i går kom det frem, at se­kre­ta­ri­a­tet for den øver­ste po­li­ti­le­del­se i sen­som­me­ren 2013 hav­de fat i den helt cen­tra­le skri­vel­se, som in­de­holdt or­dren.

Den stod i den så­kald­te ope­ra­tions­be­fa­ling til­ba­ge fra pra­esi­dent­be­sø­get i ju­ni 2012.

Og 1. au­gust 2013 send­te en se­ni­o­r­ankla­ger i le­del­ses­se­kre­ta­ri­a­tet ope­ra­tions­be­fa­lin­gen som ved­ha­ef­tet fil i en mail til to po­li­ti­le­de­re. Det ske­te i for­bin­del­se med, at de få da­ge se­ne­re skul­le af­gi­ve for­kla­ring som vid­ner i en rets­sag om ind­gre­be­ne mod Ti­bet-sym­pa­ti­sø­rer.

Beg­ge po­li­ti­folk – vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Claus Hjelm Ol­sen og po­li­ti­kom­mis­sa­er Hen­rik Oryé – er for ny­lig ble­vet sig­tet for at ha­ve lø­jet for dom­me­ren i Kø­ben­havns By­ret.

Men se­ni­o­r­ankla­ge­ren un­der­stre­ge­de i sin mail, at hver­ken by­ret­ten el­ler kla­ger­nes ad­vo­kat skul­le ha­ve be­fa­lin­gen at se. Af­vi­ste igen og igen I se­kre­ta­ri­a­tet var juri­ster­ne be­ska­ef­ti­get med at skaf­fe op­lys­nin­ger til de svar, som ju­stits­mi­ni­ste­ren skul­le gi­ve til Fol­ke­tin­get.

Igen og igen sva­re­de Kø­ben­havns Po­li­ti, at der ik­ke fand­tes en or­dre. For ek­sem­pel i april 2014:

»Kø­ben­havns Po­li­ti kan af­vi­se at ha­ve haft til op­ga­ve at for­hin­dre fre­de­li­ge de­mon­stra­tio­ner, her­un­der frem­vis­nin­ger af ti­be­tan­ske flag,« hed det.

Om se­ni­o­r­ankla­ge­ren fak­tisk la­e­ste ope­ra­tions­be­fa­lin­gen til­ba­ge i 2013, kom­mer han for­ment­lig til at sva­re på, når det midt i ja­nu­ar bli­ver hans tur til at bli­ve af­hørt af Ti­bet-kom­mis­sio­nen.

I går vi­ste kom­mis­sio­nen mai­len fra se­ni­o­r­ankla­ge­ren til vi­cepo­li­ti­di­rek­tør Mo­gens Kja­er­gaard Møl­ler. Kø­ben­havns Po­li­ti kan af­vi­se at ha­ve haft til op­ga­ve at for­hin­dre fre­de­li­ge de­mon­stra­tio­ner

»Hvad han har haft af ma­te­ri­a­le, har jeg ik­ke kend­skab til. Jeg er 100 pro­cent sik­ker på, at han ik­ke har til­ba­ge­holdt re­le­van­te op­lys­nin­ger,« si­ger han.

For­le­den kom det frem, at chef­po­li­ti­in­spek­tør Jør­gen Ber­gen Skov i 2013 i en mail fik ori­en­te­ring om, at der lå en »for­holdsor­dre« om pra­esi­dent­be­sø­get i 2012. Men åben­bart gik Jør­gen Skov ik­ke vi­de­re til den øver­ste le­del­se med in­for­ma­tio­nen.

»Den er med sik­ker­hed ik­ke nå­et op til mig,« si­ger Mo­gens Kja­er­gaard Møl­ler om mai­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.