Ra­eds­len le­ver sta­dig

BT - - NYHEDER -

TER­ROR

»På en må­de fø­les det, som om det ske­te for ba­re et par da­ge si­den. Men sam­ti­dig fø­les det, som om li­vet før at­ten­ta­tet fo­re­gik for en mia. år si­den,« si­ger hun til nyheds­bu­reau­et TT.

»Før var jeg en plan­la­eg­ger, nu le­ver jeg se­kund for se­kund,« forta­el­ler Ca­ro­li­ne Lang­la­de.

Hen­des hi­sto­rie er på in­gen må­de ene­stå­en­de. Man­ge af Pa­ris’ bor­ge­re be­ret­ter iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP om, at ang­sten fort­sat kom­mer op i dem, når de sid­der på ba­rer og re­stau­ran­ter i stor­by­en.

Skul­le mas­sa­krens bil­le­der på net­hin­den for­svin­de, fun­ge­rer kampkla­ed­te styr­ker ved turi­stat­trak­tio­ner og for­an of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner som en på­min­del­se. Ik­ke krig – ik­ke fred Den fran­ske so­cio­log Gero­me Truc, der har skre­vet en bog om an­gre­be­ne i Pa­ris, be­skri­ver over for AFP den nu­va­e­ren­de til­stand som uden for­til­fa­el­de i ny­e­re tid.

»Det fran­ske sam­fund be­fin­der sig i en si­tu­a­tion, der ik­ke er set lig­nen­de si­den An­den Ver­denskrig. Det er ik­ke krig, men hel­ler ik­ke fred. Vi får brug for tid til at kom­me vi­de­re og til at for­stå kon­se­kven­ser­ne,« si­ger Gero­me Truc.

Frank­rig har va­e­ret i und­ta­gel­ses­til­stand si­den an­gre­be­ne i Pa­ris. Da lan­det i som­mer var på vej til at ven­de til­ba­ge til nor­ma­len, gik en mand ber­sa­erk i kyst­by­en Ni­ce, hvor han på Frank­rigs na­tio­nal­dag kør­te en last­bil gen­nem fol­ke­ma­eng­den og dra­eb­te 86 per­so­ner.

Og­så det­te an­greb tog ji­ha­dist­grup­pen Is­la­misk Stat skyl­den for. Sko­ler for­be­redt på det va­er­ste Nu skal al­le sko­ler i lan­det hvert år hol­de tre sik­ker­hed­s­ø­vel­ser. I en af dem skal de si­mu­le­re, at en per­son tra­en­ger ind på sko­len for at ud­fø­re et an­greb. Børn helt ned til to­år­sal­de­ren skal gen­nem leg la­e­re at gem­me sig, så og­så de mind­ste er for­be­redt på det va­er­ste.

Imens tra­e­ner fransk po­li­ti og mi­li­ta­er ja­evn­ligt i, hvor­dan man hånd­te­rer et nyt an­greb.

»Ter­r­o­ris­men har ska­er­pet kri­sen i den fran­ske re­pu­blik. Den sen­der sta­ten og in­sti­tu­tio­ner­ne gen­nem me­get van­ske­li­ge prø­vel­ser,« si­ger so­cio­lo­gen Mi­chel Wie­vi­o­r­ka, iføl­ge nyheds­bu­reau­et dpa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.