De har lyt­tet - men til­stra­ek­ke­ligt?

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Ma­eng­den af ska­eldsord af­sendt fra dan­ske po­li­ti­ke­re mod Do­nald Trump er enorm. Fak­tisk er det ik­ke sa­er­lig god stil, men hvad si­ger de nu, de dan­ske po­li­ti­ke­re? DE SI­GER DET, de skal. At Dan­mark skal ar­bej­de sam­men med USA som al­tid. USA er et af Dan­marks stør­ste eks­port­mar­ke­der, så alt an­det vil­le va­e­re hul i ho­ve­d­et. HVOR­FOR HAR DAN­SKE po­li­ti­ke­re ra­set mod Trump? For­di han som kan­di­dat bry­der en hel se­rie mu­re ned, som man sja­el­dent ser po­li­ti­ke­re bra­ge igen­nem uden sam­ti­dig at bli­ve kaldt tyran­ner el­ler tos­ser. Og kan de mon si­ge sig helt fri for at va­e­re lø­bet lidt i me­di­e­med­vin­den, som be­hand­le­de Trump som re­a­li­ty-stjer­ne frem­for kan­di­da­ten til ver­dens mest magt­ful­de em­be­de? Sam­ti­dig har de en vel­be­grun­det be­kym­ring for, hvad der sker nu. HVAD ER FRYG­TEN? Hvis vi ser bort fra ka­te­stro­fe­ta­enk­ning om brug af ko­der til atom­vå­ben, så hand­ler det om in­ter­na­tio­na­le for­hold som fri­han­del, kli­ma og sik­ker­hed. Eu­ro­pa står me­re ale­ne over for Pu­tin, og pro­ble­mer­ne i Sy­ri­en skal nok ik­ke fin­de sin løs­ning fra Was­hin­g­ton. Eu­ro­pa skal sim­pelt­hen til at tra­ek­ke en stør­re del af la­es­set. HVOR­DAN SER MAN det? Fle­re eu­ro­pa­ei­ske le­de­re har al­le­re­de sagt, at de vil bru­ge fle­re pen­ge på for­svar og be­ta­le me­re til Nato. Det har Trump ef­ter­lyst. Man kan al­le­re­de se, at Eu­ro­pa er ved at indstil­le sig på en ny ver­den­sor­den. HAR DE OG­SÅ la­ert no­get? I det mind­ste er den evin­de­li­ge snak om, at de etab­le­re­de po­li­ti­ke­re og par­ti­er har få­et ’et vink med en vogn­stang’ ik­ke helt så in­si­ste­ren­de nu, som den var umid­del­bart ef­ter bre­xit. El­ler ef­ter det sid­ste dan­ske fol­ke­tings­valg. Sand­he­den er og­så, at der ik­ke la­en­ge­re er no­gen, der vin­ker – po­li­ti­ker­ne har der­i­mod et stort vogn­stangs­for­met hul i pan­den. Det har gi­vet nog­le po­li­ti­ke­re blod på tan­den, mens an­dre har få­et sved på pan­den. HVEM HAR FÅ­ET blod på tan­den? Det ga­el­der al­le an­tie­tablis­se­ment­par­ti­er, men i sa­er­de­les­hed høj­re­na­tio­na­le par­ti­er, som er pla­ce­ret i mod­sa­et­nings­for­hold til in­ter­na­tio­na­le for­hold. De er of­te kli­ma­skep­ti­ske, imod det mul­ti­kul­tu­rel­le sam­fund, be­kym­re­de for glo­ba­li­se­ring og di­rek­te mod­stan­de­re af en lang ra­ek­ke in­ter­na­tio­na­le af­ta­ler, f.eks. kon­ven­tio­ner og han­del­s­af­ta­ler. DET LY­DER JO una­eg­te­ligt som Dansk Fol­ke­par­ti i Dan­mark – og var det ved sid­ste fol­ke­tings­valg, hvor par­ti­et og­så snød me­nings­må­lin­ger­ne på mål­stre­gen. Men spørgs­må­let er, om par­ti­et med sin se­ne­ste sag om EU-mid­ler al­li­ge­vel be­gyn­der at sma­ge lidt for bit­tert af etablis­se­ment. De har trods alt og­så he­le 21 som­re un­der ba­el­tet nu og ad­skil­li­ge sto­re af­ta­ler og fi­nans­lo­ve på cv’et. HVEM HAR SVED på pan­den? Det har de gam­le an­svar­s­par­ti­er. De par­ti­er, som be­ken­der sig til den ga­el­den­de sam­fundsor­den og lo­gik. De kan se al­le de sam­me pro­ble­mer, fejl og mang­ler, som al­le an­dre kan, men de har ik­ke i sin­de at ned­bry­de in­sti­tu­tio­ner og tra­di­tio­ner for at lø­se dem. De har i sin­de at ar­bej­de in­den for det sy­stem og den lo­gik, som va­el­ger­ne alt­så i stor stil for­ka­ster som en glo­bal ten­dens. SÅ ER ALT som det ple­jer? Nej, to par­ti­le­de­re har ju­ste­ret kur­sen en anel­se. F.eks. duk­ke­de en vi­deo op på de sociale me­di­er, hvor Mor­ten Øster­gaard slår fast, at De Ra­di­ka­le har sto­re am­bi­tio­ner. Han har alt­så af­ko­det, at dun­der­ta­le ik­ke du­er la­en­ge­re, bra­en­den­de plat­for­me du­er ik­ke, og ho­ve­d­et på skrå-med­fø­lel­se gør det hel­ler ik­ke la­en­ge­re. Folk vil ha­ve håb! Spørgs­må­let er dog, om han har valgt det ret­te for­mat at kom­mu­ni­ke­re på med hip­pe hash­tag-ven­li­ge pap­skil­te.

Sand­he­den er og­så, at der ik­ke la­en­ge­re er no­gen, der vin­ker – po­li­ti­ker­ne har der­i­mod et stort vogn­stangs­for­met hul i pan­den

MET­TE FRE­DE­RIK­SEN SAG­DE bl.a. til Fy­ens Stift­s­ti­den­de, at ’den nye va­er­di­kamp er en kamp, jeg ger­ne vil ka­em­pe. Bå­de på veg­ne af vo­res sam­fund, men og­så sam­men med dem, der har tabt i de se­ne­re år. De mang­ler det øv­ri­ge sam­funds er­ken­del­se af, hvor sva­ert det kan va­e­re, når man er neds­lidt. Når man er rø­get ud af dag­pen­ge­sy­ste­met. El­ler når man bor i en del af Dan­mark, hvor va­ek­sten ik­ke er.’ Hun stil­ler en di­ag­no­se, som man har stil­let i åre­vis. Men man kan ik­ke stil­le sam­me gam­le di­ag­no­se på en op­brud­sten­dens, hel­ler ik­ke selv­om man stil­ler sig på de ’glem­tes’ si­de. ER DET MON nok? Nej, men det er bed­re end den evin­de­li­ge kon­klu­sion fra po­li­ti­ker­ne om, at de har få­et ’et vink med en vogn­stang’. Det er da frem­gang, hvis de be­gyn­der at duk­ke sig. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.