’Vi vil sav­ne dig’

BT - - KULTUR -

Det sid­ste ef­ter min me­ning vir­ke­lig go­de Co­hen-album. ’Go­ing Ho­me’ er den mest in­ti­me og mest ae­r­li­ge sang, der no­gen­sin­de er skre­vet om dø­den. MINDEORD »The­re is a cra­ck, a cra­ck in eve­ryt­hing. That’s how the light gets in.« Så­dan ly­der det på Twit­ter fra Har­ry Pot­ters ska­ber, for­fat­te­ren J.K. Rowling, som re­ak­tion på nyhe­den om Leo­nard Co­hens død.

Den span­ske fod­bold­spil­ler Xa­bi Alonso min­des den af­dø­de med det­te Co­hen-ci­tat: »Looks li­ke fre­edom but it fe­els li­ke de­ath. It’s so­met­hing in be­twe­en, I gu­ess. It’s clo­sing ti­me.«

I det he­le ta­get er de sociale me­di­er fyldt med mindeord fra det me­ste af ver­den – fra den island­ske for­fat­ter Sjón til rus­si­ske Pus­sy Ri­ot, fra mu­si­ke­ren Slash over Jo­hn Len­nons søn, mu­si­ke­ren Se­an Ono Len­non, og fra san­ge­ren Nan­cy Si­na­tra til den bra­si­li­an­ske for­fat­ter Pa­o­lo Co­el­ho. Her er et ud­pluk af min­de­or­de­ne – fra bå­de sociale me­di­er og for­talt til Ber­ling­s­ke: Jens Un­ma­ck, mu­si­ker, på Fa­ce­book:

Og så me­get me­re og stør­re end dét. Våg­ner op i Aar­hus, hvor jeg selv sidst op­le­ve­de ham, til den for­stem­men­de nyhed. Man kan vel ik­ke si­ge, at det er de­ci­de­ret un­fair, når en mand i en så høj al­der ta­ges bort. Og dog. For i vo­res vul­ga­e­re, for­sim­p­le­de og rå tidsal­der er der me­re end no­gen­sin­de brug for det ån­de­li­ge over­skud, den va­er­dig­hed, det de­li­ka­te stor­sind, som Leo­nard Co­hen, om no­gen, gen­nem si­ne fint­fø­len­de san­ge og blot­te til­ste­de­va­e­rel­se var ga­rant for og for­mid­ler af.« Justin Tim­ber­la­ke, mu­si­ker, Twit­ter: »Ånd og sja­el uden si­destyk­ke.« Jakob Kvist, for­lags­di­rek­tør, Pe­op­le’s Press. »Jeg har set ham til kon­cert en del gan­ge, men da jeg så ham spil­le ved Ro­sen­borg, va­el­de­de tå­rer­ne ud af mig. Bag­ef­ter fandt jeg ud af, at det langt­fra kun var mig, der re­a­ge­re­de så­dan. Vi hav­de stå­et man­ge men­ne­sker og gra­edt, ale­ne i kraft af hans til­ste­de­va­e­rel­se og styr­ke. Min re­ak­tion si­ger me­re om ham end om mig. Han hav­de en sa­er­lig ad­gang til folks hjer­ter, hjer­ner og tå­re­ka­na­ler. Jeg tror, han får en stor plads i mu­sik­hi­sto­ri­en og i po­esi­en, der var det kryds­felt, han be­va­e­ge­de sig i. Han var en stor sha­man (pra­est el­ler ån­de­ma­ner, red.), og be­vidst­he­den om dø­den var he­le ti­den til ste­de i ham. Den var en uad­skil­le­lig del af hans kunst, og den døds­be­vidst­hed blev man en del af, når man lyt­te­de til hans mu­sik.« Allan Ol­sen, mu­si­ker, til Ber­ling­s­ke: »Jeg la­der an­dre om at kom­men­te­re hans be­tyd­ning, men når de sto­re be­gyn­der at dø af na­tur­li­ge år­sa­ger, er ro­ck­mu­sik­ken for al­vor ved at va­e­re vok­sen, og det be­gyn­der at ske nu.« Mads Ka­strup, Ek­stra Bla­dets opi­ni­ons­re­dak­tør, på Fa­ce­book. »Sidst jeg mød­te Leo­nard Co­hen, var for to år si­den på den ca­na­di­ske am­bas­sa­de i Lon­don. Han sag­de: ’Et digt bli­ver al­drig fa­er­digt, men blot for­ladt’.« Elt­on Jo­hn, mu­si­ker, på In­s­ta­gram: »Våg­ne­de op til det sør­ge­lig­ste nyt. Leo­nard Co­hen var unik – en gi­gant af en mand og en bla­en­den­de sangskri­ver. Uer­stat­te­lig. El­ske­de ham og hans vi­dun­der­li­ge mu­sik.« Jens Stol­ten­berg, Na­to­ge­ne­ral­se­kre­ta­er. »Hal­le­lujah. So Long, Ma­ri­an­ne. Eve­ry­bo­dy Knows. Suzan­ne. The gre­at Leo­nard Co­hen has left us. His le­gen­dary mu­sic will li­ve on.« Justin Tr­u­deau, Ca­na­das pre­mi­er­mi­ni­ster: »Som en helt sa­er­lig mon­tre­a­ler lyk­ke­des det Leo­nard Co­hen at nå de hø­je­ste kunst­ne­ri­ske mål, bå­de som dig­ter og som ver­den­skendt sin­ger-songwri­ter. Leo­nard, in­gen an­dres mu­sik og po­esi lød som din. Vi vil sav­ne dig.« En gi­gant af en mand og en bla­en­den­de sangskri­ver. Uer­stat­te­lig

Al­bum­met er langt bed­re end sit ry. Her fin­der vi ’Hal­le­lujah’, ’Dan­ce me to the End of Love’ og en af Co­hens al­ler­bed­ste san­ge ’If It Be Your Will’ – smuk du­et med Jen­ni­fer War­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.