Skra­em­men­de

BT - - BILER -

har al­le­re­de gjort sig er­fa­rin­ger med dår­ligt vej­greb.

»Det var be­gyndt at sne, og jeg hav­de lidt travlt på vej hjem. Jeg skred ud og mi­ste­de vej­gre­bet, så bi­len end­te i en spiral og stop­pe­de i au­tova­er­net. Det var hel­dig­vis kun min stolt­hed, som kom til ska­de, og jeg ram­te hel­dig­vis in­gen an­dre,« for­kla­rer han.

I de før­ste øvel­ser skal bi­ler­ne brem­se på tørt un­der­lag. Her er der ik­ke de helt sto­re for­skel­le på brem­sela­eng­den.

Til gen­ga­eld sker der no­get i sam­me se­kund, bi­ler­ne kom­mer over på vå­dt un­der­lag, som sva­rer til at kø­re i to el­ler tre cm til­kørt sne/sjap.

I før­ste øvel­se kø­rer bi­ler­ne 50 km/t. Her stop­per bi­len med vin­ter­da­ek ef­ter 15 me­ter. Som­mer­da­ek­ket er 50 me­ter om sam­me op­ga­ve. Med 60 km/t. bli­ver de to la­eng­der for­ø­get til 25 og 60 me­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.