For­skel

BT - - BILER -

Med 70 km/t. ta­ger det vin­ter­bi­len 40 me­ter at stand­se, mens som­mer­bi­len først stand­ser ef­ter godt 115 me­ter, som sva­rer til he­le langsi­den på en at­le­tik­ba­ne. Det er som om, bi­len al­drig vil stand­se, selv om brem­sen er trå­dt 100 pct. i bund.

»Det er en vild for­skel på de to da­ek, hvor man vir­ke­lig kan ma­er­ke, hvor me­get man gli­der. Det er helt ånds­svagt. Jeg var lidt cho­ke­ret, for jeg gik fra vin­ter­da­ek til som­mer­da­ek på sam­me styk­ke og med sam­me ha­stig­hed, og så ta­enk­te jeg, bli­ver den ba­re ved med at kø­re? Det tog na­e­sten 70 me­ter for den at stop­pe ved 60 km/t. Før­ste gang stop­pe­de bi­len ef­ter 30 me­ter. Hå­ber ik­ke, det er en mur na­e­ste gang,« si­ger Mar­tin Voo­la

No­gen­lun­de sam­me for­nem­mel­se får Jep­pe Aa­mand Øvig:

»Det er en ka­em­pe for­skel. I det se­kund, man hug­ger brem­sen i, så skøjter man ba­re. Det har va­e­ret så­dan ved al­le ha­stig­he­der. Nu kør­te jeg 70 km/t., og jeg kun­ne sag­tens ha­ve kørt 80 el­ler 90 km/t. ude i vir­ke­lig­he­den, og med den brem­sela­eng­de kom­mer det til na­er­mest at vir­ke li­ge­gyl­digt, om du brem­ser el­ler ej på som­mer­da­ek. Hvis der duk­ker no­get op plud­se­ligt for­an mig, så kan jeg ik­ke nå at brem­se. Selv om jeg na­er­mest står på brem­sen, så fort­sa­et­ter bi­len ba­re. Vir­ke­lig­he­den sva­rer ik­ke til, hvad jeg for­ven­te­de.«

Kon­klu­sio­ner­ne fra de to gen­tog sig, da de bi­ler skul­le rundt i et sving. Her var der vold­somt stor for­skel på, hvad de to bi­ler kun­ne hol­de til. Hvis som­mer­bi­len kør­te me­get me­re end 45 km/t., kun­ne hju­le­ne ik­ke føl­ge med, og bi­len end­te med at kø­re af ba­nen, li­ge me­get hvor me­get der blev dre­jet på rat­tet. Imens stod vin­ter­bi­len helt fast, selv ved hø­je­re ha­stig­he­der. Kan det be­ta­le sig? Egent­lig er der tra­di­tio­nelt ik­ke man­ge da­ge med de­ci­de­ret sne­vejr i Dan­mark. I gen­nem­snit er der kun sne i én dag ud af fem over en gen­nem­snit­lig vin­ter. Men kan det så sva­re sig at skif­te til vin­ter­da­ek? Ja. FDMs rap­port un­de­stre­ger, at vin­ter­da­ek ik­ke har dår­li­ge egen­ska­ber, selv om der ik­ke er sne, og det er un­der fem gra­der varmt, men at da­ek­ke­ne net­op på de da­ge, hvor der er sne, er mar­kant me­re ef­fek­ti­ve, og brem­sela­eng­den er op til 44 pro­cent bed­re.

»Man har i den­ne uge kun­net hø­re på tra­fik­mel­din­ger­ne, at der er en del, der i dag for­try­der, at de ik­ke har få­et vin­ter­da­ek på. For det før­ste skal man vaen­ne sig til un­der­la­get, og der er for man­ge, som ik­ke kø­rer ef­ter for­hol­de­ne, for­di de end­nu ik­ke har få­et skif­tet til vin­ter­da­ek. Man kan un­dre sig over, at det kom­mer som en over­ra­skel­se for nog­le, når den før­ste sne fal­der,« si­ger Vol­ker Nitz, der er di­rek­tør i Da­ek­bran­chen Dan­mark.

Da­eks­kift ko­ster som stan­dard mel­lem 400 og 900 kr., hvis du i for­vej­en har beg­ge sa­et da­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.