In­gen pa­nik

BT - - VM-KVALIFIKATION - SØ­REN HANGHØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

WINTER IS COMING! Så­dan ly­der et af de mest iko­ni­ske sta­te­ments fra en af ti­dens helt sto­re tv­se­ri­er. Og det gør den og­så, hvis vi kig­ger bå­de på ka­len­de­ren og ter­mome­tret. Snart end­da. Men for det dan­ske lands­hold er vin­te­r­en ud­skudt. I hvert fald for en tid. Den lå og lu­re­de med alt an­det end en dansk sejr i af­tes. Med alt hvad der hø­rer til af mør­ke, kul­de – og i me­re kon­kre­te til­fa­el­de en mis­set VM-kva­li­fi­ka­tion, en kold­start for det nye dan­ske lands­hold og i yder­ste kon­se­kvens må­ske end­da en land­stra­e­ner­fy­ring.

Den slags tan­ker kan nu sky­des i bag­grun­den i mini­mum fi­re må­ne­der. De rød-hvi­de slog Kasakhstan og le­ver der­med vi­de­re henover de kol­de må­ne­der med en vis op­ti­mis­me og tro på til­va­e­rel­sen. VM-mu­lig­he­der­ne er sta­dig langt fra over­va­el­den­de, men de le­ver – og tak for det!

Åge Ha­rei­de fandt form­len til sejr og op­skrif­ten på mål. Den in­de­bar kuri­øst nok et sy­stem­skif­te fra den 3-5-2-op­stil­ling, land­stra­e­ne­ren har for­søgt at in­d­ar­bej­de, si­den han star­te­de i job­bet, til den 4-3-3, vi ken­der så uhyg­ge­ligt godt fra knap 16 år med Mor­ten Ol­sen. Der var skif­tet ud på nav­ne­ne, men el­lers blev gen­ken­de­lig­he­dens ’gla­e­de’ vakt, da star­top­stil­lin­ger­ne lan­de­de i Par­ken lidt i ot­te i af­tes. Den stør­ste for­skel var de tre an­gri­be­re, der me­re var ren­dyr­ke­de an­gri­be­re, end de tre for­re­ste, vi så i Ol­sens re­ge­rings­tid. SEJ­REN VAR GODKENDT og fint for­løst. Der var lys­punk­ter at spo­re blandt bå­de de ba­ge­ste og de for­re­ste. Men det var lys­punk­ter på en bil­lig bag­grund. Det er me­re end til­ladt at va­e­re bå­de glad over og til­freds med den dan­ske sejr. Men in­den vi la­der ju­be­len lø­be af med os, er det va­erd at be­ma­er­ke, at Kasakhstan er et af de dår­lig­ste mand­ska­ber, der har ga­e­stet Par­ken i de se­ne­re år. Ga­ester­ne score­de godt nok en en­kelt pind – og en fin en af slagsen – men kva­li­te­ten var ge­ne­relt så lav, at alt an­det end en dansk sejr hav­de va­e­ret en ka­ta­stro­fe af de sto­re.

For hvor me­get klo­ge­re blev vi egent­lig? Mit svar er ’ik­ke me­get’. Det dan­ske lands­hold kan vin­de fod­bold­kam­pe. Det er gla­e­de­ligt, men hel­dig­vis hel­ler ik­ke no­gen over­ra­skel­se. Det dan­ske lands­hold kan la­ve mål – og man­ge af dem. Det er hel­ler ik­ke en sen­sa­tion mod et hold som Kasakhstan.

Men vi fik ik­ke svar på nog­le af de pres­se­ren­de spørgs­mål. Hvor­dan skal den dan­ske midt­ba­ne spil­le og se ud? Hvem skal va­e­re Ha­rei­des ud­valg­te i front­ka­e­den – og hvad skal der til, før Chri­sti­an Erik­sen igen kom­mer i gang som den vir­tuos, han bør og skal va­e­re i den rød-hvi­de dragt? DEN SLAGS SPØRGS­MÅL er no­get na­er umu­li­ge at bli­ve klo­ge på mod et hold som Kasakhstan. Men kam­pe som dén kan gi­ve ret­ning. Det så vi desva­er­re hel­ler ik­ke helt nok af. Tho­mas Dela­ney er ik­ke umu­lig at ta­ge ud til na­e­ste kamp, front­ka­e­den veks­le­de i ni­veau – og bort­set fra et frem­ra­gen­de so­lo­mål til slut­re­sul­ta­tet 4-1 greb Chri­sti­an Erik­sen ik­ke den di­ri­gents­tok, han har få­et i hån­den.

Når det er sagt, er det små tor­ne på en af de bed­ste og mest op­løf­ten­de af­te­ner i lang tid i den dan­ske na­tio­na­la­re­na. Ka­ta­stro­fe­blin­ket kan sluk­kes. I hvert fald i nog­le må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.