NU KØ­RER DET FOR KE­VIN

Ke­vin Magnus­sen blev i går be­kra­ef­tet som ny kø­rer hos Haas i 2017. Her får han en la­en­ge­re kon­trakt og mil­li­o­ner på bank­bo­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@sporten.dk

Dan­ske Ke­vin Magnus­sen score­de i går en kon­trakt, der ik­ke blot sik­rer hans frem­tid i For­mel 1. Med kon­trak­ten hos Haas over­går Ke­vin Magnus­sen fra at va­e­re ’be­ta­len­de kø­rer’ til at bli­ve en chauf­før, der bli­ver be­talt for at kø­rer sin For­mel 1-ra­cer. Og det med at få løn for at kø­re har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger va­e­ret et kar­di­nal­punkt for Ke­vin Magnus­sen i for­hold til, hvad han vil­le skri­ve un­der på ef­ter den­ne sa­e­son. Og den mis­sion lyk­ke­des alt­så med af­ta­len med ame­ri­ka­ner­ne fra Haas.

Det vi­des ik­ke, hvad den 24-åri­ge dan­sker helt pra­e­cist kom­mer til at tje­ne hos Haas. Men det bli­ver uden tvivl en løn i mil­li­onklas­sen over de kom­men­de to år, som kon­trak­ten me­nes at va­e­re på samt en op­tion på at for­la­en­ge sam­ar­bej­det ind i 2019.

De de­tal­jer be­kra­ef­te­de Ke­vin Magnus­sen ik­ke i går. Han var dog lyk­ke­lig for at få sin frem­tid på plads og få luk­ket de man­ge spe­ku­la­tio­ner ned. Fan­ta­stisk mu­lig­hed Det frem­gik af den of­fi­ci­el­le med­del­el­se, som han og TeamHaas send­te ud.:

»Det her er en fan­ta­stisk mu­lig­hed, og jeg er me­get glad for at bli­ve en del af Haas’ F1 Team. Jeg er selv­føl­ge­lig over­be­vist om mi­ne ev­ner som For­mel 1-kø­rer, men jeg er og­så sik­ker på, hvad Haas kan op­nå i tea­mets an­den sa­e­son og frem­over,« sag­de Ke­vin Magnus­sen og fort­sat­te:

»Ge­ne Haas er kom­met i For­mel 1 med en sta­erk vi­sion og en an­den må­de at gø­re tin­ge­ne på. Han får det til at fun­ge­re - og fun­ge­re godt. Jeg har haft et godt ud­gangs­punkt i den­ne sa­e­son, og jeg ser frem til at kom­me bag rat­tet af enn Haas ra­cer i det kom­men­de år.«

Ke­vin Magnus­sen valg­te at for­la­de Re­nault, for­di han ik­ke men­te, at tea­met gav til­stra­ek­ke­ligt ud­tryk for, at de tro­e­de på ham på la­en­ge­re sigt.

Her tak­ke­de Ke­vin Magnus­sen nej til en etårig kon­trakt­for­la­en­gel­se, da Haas i Me­xi­co lag­de et kon­kret til­bud for­an ham på en la­en­ge­re af­ta­le med løn. Og vel at ma­er­ke og­så uden krav om, at Ke­vin Magnus­sens sponsor, Best­sel­ler, skul­le kom­me med mil­li­o­ner af kro­ner til tea­met, som det el­lers var til­fa­el­det hos bå­de Re­nault og McLa­ren.

Hos Ke­vin Magnus­sens nye ar­bejds­gi­ver forta­el­ler eje­ren Ge­ne Haas, at dan­ske­ren har va­e­ret på hans ra­dar la­en­ge.

»Li­ge fra vi be­gynd­te at kig­ge på kø­re­re, var Ke­vin på vo­res øn­ske­li­ste. Han har nå­et gan­ske me­get på ret kort tid. Og vi fø­ler, at han kan nå me­re sam­men med os. Vo­res kom­men­de sa­e­son gi­ver os nye ud­for­drin­ger, og vi fø­ler, at vi ved med et mak­ker­par som Ke­vin og Ro­main

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.