Hvad kan vi for­ven­te af K-Mag og Haas?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SÅ OM DET en­de­lig på plads: Kort før klok­ken 16.00 lo­kal Sao Paulo-tid an­non­ce­re­de Haas-Fer­ra­ri, at Ke­vin Magnus­sen kø­rer for tea­met i 2017. Med­del­el­sen var ven­tet, for ef­ter et ef­ter­år, hvor han gang på gang ud­tryk­te øn­ske om at fort­sa­et­te med Re­nault, blev han til sidst tra­et af at ven­te på de va­e­gels­in­de de fransk­ma­end, af­slog et halv­hjer­tet til­bud om en 1-årig for­la­en­gel­se, og un­der­skrev af­ta­len med Haas, der er plan­lagt til at lø­be i mindst to sa­e­so­ner. Hvad kan vi så for­ven­te af Ke­vin Magnus­sen og Haas i 2017? Han si­ger selv, at hans nye team må­ske kan slå Re­nault na­e­ste år. Det tviv­ler jeg på, for Re­nault er selv ef­ter ta­bet af Magnus­sen et team i frem­gang, mens Haas står over for det pro­ble­ma­ti­ske ’År 2’ for et nyt team. Ame­ri­ka­ner­ne har im­po­ne­ret i de­res de­but­sa­e­son, men det har va­e­ret med en ned­ad­gå­en­de form­kur­ve. En sjet­te- og en fem­te­plads i årets to før­ste løb blev høj­de­punk­tet for Haas, hvis ned­t­ur nå­e­de et fo­re­lø­bigt lav­punkt i Me­xi­co for 14 da­ge si­den, hvor første­kø­rer Ro­main Grosje­an kva­li­fi­ce­re­de sig i sid­ste startra­ek­ke og kald­te tea­mets pra­e­sta­tion ’uac­cep­ta­bel’. DET ER IK­KE no­gen over­ra­skel­se, at et nyt team star­ter sta­er­kt og så ry­ger bag­la­ens ned ad re­sul­tat­lis­ter­ne. Haas hav­de to år uden pres til at fo­ku­se­re på de­but­sa­e­so­nen og var der­for me­re ’klar’ end man­ge af de etab­le­re­de team, da VM 2016 star­te­de i Mel­bour­ne i marts. Men da sa­e­so­nen så kom i gang, og bi­len skul­le ud­vik­les si­de­lø­ben­de med et stramt pro­gram med løb hver an­den uge, hav­de Haas me­get at la­e­re, og de blev over­ha­let af en ra­ek­ke me­re er­far­ne team. DER­FOR FRYG­TER JEG, at Haas stag­ne­rer na­e­ste år. Her bli­ver det nem­lig end­nu sva­e­re­re, for 2017-mo­del­len er ud­vik­let, mens man var i gang med 2016-sa­e­so­nen, og det tra­ek­ker sto­re veks­ler på en ny or­ga­ni­sa­tion. Sam­ti­dig aen­dres reg­le­men­tet mar­kant, og Haas’ tek­ni­ske af­de­ling har da og­så al­le­re­de in­drøm­met, at man er kom­met bag­ef­ter tids­pla­nen.

Li­ge nu er mit bud der­for, at Haas i 2017 vil kom­me til at ka­em­pe ba­gerst i fel­tet med Ma­nor, Sau­ber og – må­ske – Re­nault.

Men lad os fo­ku­se­re på det po­si­ti­ve: Ke­vin Magnus­sen har få­et en to-årig kon­trakt (med ’mil­de’ per­for­man­ce-klau­su­ler for de­fi­ni­tivt at fort­sa­et­te i 2018). Det vil for før­ste gang i For­mel 1-kar­ri­e­ren gi­ve ham ro til at ud­vik­le sig uden he­le ti­den at skul­le ka­em­pe for sin umid­del­ba­re frem­tid. Det evin­de­li­ge pres har al­drig ind­vir­ket po­si­tivt på Magnus­sens kør­sel, og uden det tror jeg, at han bli­ver en end­nu bed­re ra­cer­kø­rer.

Og med Ro­main Grosje­an får han for før­ste gang en an­der­kendt team­kam­me­rat at må­le sig op imod. Ef­ter Jen­son But­ton, der blev an­set for at va­e­re for gam­mel, og Jo­ly­on Pal­mer, der var rook­ie, er Grosj­en an­der­kendt som en rig­tig god og ly­nen­de hur­tig kø­rer. Hvis Magnus­sen kan slå ham – og K-Mag gla­e­der sig al­le­re­de til op­ga­ven – er han for al­vor etab­le­ret i For­mel 1. BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.