’Vi fejrer Ke­vin med champag­ne og ci­ga­rer’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GLA­E­DE Ke­vin Magnus­sens far, Jan Magnus­sen, jub­ler over søn­nens skif­te til Haas. Der er med ga­ran­ti ble­vet bidt en del neg­le i Roskil­de og om­egn den se­ne­ste tid, hvor stør­ste­delen af Ke­vin Magnus­sens fa­mi­lie bor. Der­for kom nyhe­den om Ke­vin Magnus­sens nye af­ta­le med Haas-tea­met som en ka­er­kom­men af­slut­ning ef­ter fle­re må­ne­der på pi­ne­ba­en­ken. Ke­vin Magnus­sens far, den tid­li­ge­re For­mel 1-kø­rer Jan Magnus­sen, for­sø­ger da hel­ler ik­ke at skju­le sin be­gej­string over nyhe­den, da BT fan­ger ham på te­le­fo­nen. »Jeg er su­perg­lad på Ke­vins veg­ne. Han har få­et en af­ta­le, hvor han kan få ro til at fin­de sig selv til ret­te i tea­met. Af­ta­len har en la­eng­de, der gør, at han kan ta­en­ke me­re lang­sig­tet om­kring ud­vik­lin­gen af tea­met, bi­len og ham selv. Jeg sy­nes, der er stor va­er­di i en fler­årig af­ta­le,« si­ger Jan Magnus­sen. Tid til at ud­vik­le sig Net­op det, at Ke­vin Magnus­sen får en la­en­ge­re­va­ren­de kon­trakt, gør, Jan Magnus­sen tror på, at hans søn vil ud­vik­le sig som ra­cer­kø­rer.

»Må­let om at bli­ve ver­dens­me­ster er sta­dig det sam­me for Ke­vin. Haas bli­ver mu­lig­vis hel­ler ik­ke ver­dens­me­ster i 2017, men han får nu no­get ro. Jeg hå­ber og tror på, at man får den bed­ste ver­sion af Ke­vin at se nu,« si­ger Jan Magnus­sen.

Et sa­er­de­les vig­tigt pa­ra­me­ter i Ke­vin Magnus­sens nye team bli­ver den in­ter­ne du­el mod fran­ske Ro­main Grosje­an. En kø­rer, som er an­er­kendt i fel­tet som en af de bed­re, og det er en ud­for­dring, som Ke­vin Magnus­sen har va­eg­tet højt i sit valg af Haas.

»Ke­vin har søgt at bli­ve må­lt mod en, der er ran­ge­ret højt, og det er Ro­main Grosje­an. Han har va­e­ret ir­ri­te­ret over, at hans team­kam­me­ra­ter ge­ne­relt har va­e­ret un­der­vur­de­ret – uan­set om det har va­e­ret Jen­son But­ton el­ler Jo­ly­on Pal­mer. Så det, tror jeg, har va­e­ret vig­tigt for ham,« for­kla­rer Jan Magnus­sen. Sva­er start 23-åri­ge Ke­vin Magnus­sen har ik­ke haft en nem be­gyn­del­se på sin sta­dig un­ge For­mel 1-kar­ri­e­re. Så­le­des røg han ud hos McLa­ren, ef­ter han blev de­gra­de­ret, mens sa­e­so­nen hos Re­nault og­så har frem­stå­et bro­get.

Her har Ke­vin Magnus­sen og de fran­ske bos­ser ik­ke umid­del­bart set ud som om, at de na­e­re­de spe­ci­elt var­me fø­lel­ser for hin­an­den hen mod slut­nin­gen, hvor be­slut­nin­gen skul­le ta­ges.

Jan Magnus­sen har selv op­le­vet For­mel 1s hår­de si­de med en fy­re­sed­del fra Stewart­tea­met, men han fandt gla­e­den ef­ter­føl­gen­de i USA hos Pa­noz.

Jan Magnus­sen frem­ha­e­ver den spe­ci­el­le ’ame­ri­kan­ske hold-ånd’ som en mu­lig styr­ke hos Haas.

»Jeg kan ik­ke rig­tigt sva­re på Ke­vins veg­ne, men for mit ved­kom­men­de be­tød den­ne her ame­ri­kan­ske holdånd ut­ro­ligt me­get for mig. Jeg kom til USA ef­ter For­mel 1 og var lidt ned­trykt. Men her var det holdån­den, der løf­te­de mig op igen og til­ba­ge på spo­ret på et hold, der vandt og tab­te sam­men. Det er ame­ri­ka­ner­ne bed­re til end de eu­ro­pa­ei­ske hold,« si­ger han og til­fø­jer:

»Vi kom­mer til at fejre det her i af­ten. Det bli­ver med champag­ne, ci­ga­rer og he­le mo­le­vit­ten.«

Ke­vin Magnus­sens nye top­boss bli­ver den 63-åri­ge ame­ri­kan­ske mil­li­ar­da­er Ge­ne Haas. Som nav­net an­ty­der, ejer Ge­ne Haas For­mel 1-tea­met, der har ho­ved­sa­e­de i Kan­na­po­lis, North Ca­ro­li­na, hvor og­så Haas’ Na­scar-team hol­der til.

Ge­ne Haas er en suc­ces­rig for­ret­nings­mand, der har ban­ket en mil­li­ard­for­mue op ved at ud­vik­le com­pu­ter-sty­re­de pro­duk­tions­ma­ski­ner, som ska­e­rer og frem­stil­ler for­skel­li­ge de­le og red­ska­ber i me­tal. Her er Haas Au­to­ma­tion, som fir­ma­et hed­der, den før­en­de pro­du­cent på sit om­rå­de i USA. År­sa­gen til, at Haas er ble­vet en stor del af mo­tor­spor­ten, er, at han gan­ske en­kelt var fan, og se­ne­re fik han så råd til selv at gå ind og pra­e­ge sporten med sit eget hold.

Nu bru­ger Ge­ne Haas sit For­mel 1- og Na­scar-team som re­k­la­me­søj­ler i så­vel USA som re­sten af ver­den. Der­for er Ge­ne Haas ik­ke som an­dre pri­va­te team på ud­kig ef­ter kø­re­re med en stor pen­ge­pung, da eje­ren me­nes at va­e­re god for mindst 250 mio. dol­lar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.