Bendt­ner på vej til­ba­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CO­ME­BA­CK en vis dra­ma­tik. An­gri­be­ren blev bå­ret ud af ba­nen i kam­pen mod Bir­m­ing­ham 14. ok­to­ber med ilt­ma­ske og en slemt ska­det an­kel.

Men nu ty­der alt på, at han er klar blot en må­ned ef­ter, at han fik dom­men på 3-6 ugers pau­se. Ska­den sat­te en stop­per for Bendt­ners op­ad­gå­en­de form­kur­ve, der må­ske el­le­res vil­le ha­ve bragt ham i spil til lands­hol­det ef­ter lang tids fra­va­er.

Men så­dan gik det ik­ke. I ste­det har Bendt­ner ar­bej­det for at kom­me vi­de­re ved at i lan­ge pe­ri­o­der va­e­re i Dan­m­mark, hvor han un­der le­del­se af fy­si­o­te­ra­pe­ut Tho­mas Jør­gen­sen, der ejer fir­ma­et Pro­tre­at­ment og og­så sør­ger for blandt an­dre Ke­vin Magnus­sens ve og vel, har skabt for­bed­ring i an­k­len dag for dag. En kends­ger­ning, der er vel­do­ku­men­te­ret på Bend­ters In­s­ta­gram-kon­to. På gra­es igen I den­ne uge har dan­ske­ren så hø­stet frug­ten af ar­bej­det og har va­e­ret til­ba­ge på gra­es igen. Og al­le op­lys­nin­ger ty­der nem­lig på, at Bendt­ner igen er i stand til at va­e­re med i tra­e­nin­gen for fuld styr­ke ef­ter land­skampspau­sen. Det forta­el­ler kil­der om­kring klub­ben til BT, der og­så mel­der, at Bendt­ner der­for end­nu ik­ke tra­e­ner fuldt med på gra­es, selv­om det alt­så er ble­vet til et par få ses­sio­ner.

Tra­e­nin­gen på fod­bold­ba­nen kom­bi­ne­res der­for fort­sat med at ple­je den an­kel, der vol­der dan­ske­ren lidt pro­ble­mer end­nu. Bendt­ners op – og ned­t­u­re i Not­ting­ham

Bendt­ner skri­ver un­der på en to­årig kon­trakt med Not­ting­ham Fo­rest.

Dan­ske­ren får over­ra­sken­de hur­tigt co­me­ba­ck ef­ter i la­en­ge­re tid at ha­ve va­e­ret ukamp­dyg­tig. Han de­bu­te­rer med 22 mi­nut­ter og en as­sist mod Ro­t­her­ham. Bendt­ner sco­rer sit før­ste – og hidtil ene­ste – mål for Not­ting­ham. Bendt­ner bli­ver ska­det i Not­ting­hams 3-1-sejr over Bir­m­ing­ham

Tid­li­ge­re på ugen sat­te Bendt­ner ord på kam­pen for at kom­me til­ba­ge fra ska­den over for lo­ka­la­vi­sen Not­ting­ham Post.

»Jeg var på vej mod 100 pro­cent igen. Jeg var ved at fø­le mig sta­erk i krop­pen og i god form, så det var ik­ke et godt tids­punkt. Det var et fru­stre­ren­de øjeblik,« sag­de Bendt­ner i den­ne uge til avi­sen. For­vent­ning om lands­hol­det Bendt­ner afslører des­u­den, at han hav­de for­ven­tet at ha­ve va­e­ret en del af lands­hol­det, der mød­te Ka­sa­hk­stan i går i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, hvis han ik­ke var ble­vet ska­det.

»Når jeg er klar og til­ba­ge på ba­nen, er det gi­vet, at jeg vil kom­me til­ba­ge på hol­det. Jeg er ska­det nu, men hvis jeg var klar, vil­le jeg nok ha­ve for­ven­tet at va­e­re til­ba­ge på lands­hol­det nu. Men fak­tum er, at jeg er ska­det, jeg kan ik­ke spil­le, så jeg skal og­så star­te for­fra på den front, hvil­ket er ret ir­ri­te­ren­de,« lød det fra Bendt­ner.

BT har tid­li­ge­re kun­net forta­el­le, at DBU i pe­ri­o­den ef­ter Bendt­ners op­ad­gå­en­de form og skif­te til For­re­st var i kon­takt med klub­bens sport­s­li­ge stab for at hol­de sig op­da­te­ret om an­gri­be­rens si­tu­a­tion. Ind­til vi­de­re må Bendt­ner ven­te til 2017 med et lands­holdsco­me­ba­ck.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar til Bendt­ners sta­tus fra hans agent, Ivan Marko Be­nes, samt ma­na­ger i Not­ting­ham, Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.