De sav­ne­de børn

BT - - INDHOLD -

Jeg hav­de en­gang en ve­nin­de. Hun og hen­des mand el­ske­de hin­an­den – me­get. In­den hun var 30, hav­de de få­et bå­de fi­re børn og en mi­ni­bus til at kø­re al de­res ka­er­lig­heds­frugt rundt i. Min ve­nin­des sto­re­sø­ster der­i­mod hav­de in­gen børn, men det snak­ke­de man ik­ke om. Ef­ter­hån­den som min ve­nin­des børn meld­te de­res an­komst, blev for­hol­det mel­lem de to sø­stre sta­dig stram­me­re. For den ae­ld­ste sø­ster øn­ske­de så sta­er­kt at få børn, at lil­le­søste­ren føl­te skyld over sin egen bør­ne­vel­sig­nel­se. Det end­te med, at de brød kon­tak­ten. I den­ne uge forta­el­ler Mi­cha­el Ole­sen, som vi hver fre­dag føl­ger på dan­se­gul­vet, at li­vet ik­ke er ren cha-cha-cha for ham og hans ka­e­re­ste. De vil så ger­ne ha­ve børn, men de kan ik­ke. Det vil si­ge, han kan ik­ke. Det er en skam – og en ulyk­ke – for dem og for ham. Men i ste­det for at li­de i stil­hed og tavst se til, mens ver­den om­kring dem va­el­ter sig i små­kravl, forta­el­ler han ae­r­ligt om, hvor ondt det gør. Han sa­et­ter ord på en me­get føl­som sag, skam­men over ik­ke at kun­ne gø­re sin ko­ne gravid. Hav­de min ve­nin­de og hen­des sø­ster i sin tid talt li­ge så åbent, vil­le de ha­ve vidst, at ulyk­ken al­drig hand­ler om mis­un­del­se over de børn, an­dre får, men om sav­net af de børn, man ik­ke selv får.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.