H

BT - - INTERVIEW -

an tro­e­de ik­ke på det. Ry­ste­de ba­re på ho­ve­d­et og bad om en ny test. Det kun­ne jo ik­ke va­e­re rig­tigt, at han ik­ke kun­ne le­ve­re ’klat­ten’. Mi­cha­el Ole­sen hav­de net­op af­le­ve­ret sit livs før­ste sa­ed­prø­ve på Her­lev Sy­ge­hus’ fer­ti­li­tets­kli­nik. En lil­le pla­stik­kop med et par mil­li­li­ter sa­ed og mil­li­o­ner af svøm­me­re. Det ene­ste, han som mand skal kun­ne le­ve­re til Pro­jekt Ba­by. Og så sad der gud­hja­el­pe­mig en kit­telkla­edt la­e­ge og for­tal­te ham, at kva­li­te­ten af hans sa­ed mil­dest talt var svin­gen­de.

34-åri­ge Mi­cha­el Ole­sen er ci­vil­in­ge­ni­ør og pro­fes­sio­nel dan­ser. I 10 sa­e­so­ner har han svun­get rundt med ken­dis­ser i dan­sestilet­ter i TV2s se­er­hit Vild med dans og har net­op dan­set sig i årets kvart­fi­na­le med sku­e­spil­le­ren Lau­ra Bach.

Pri­vat er han ka­e­re­ste med 38-åri­ge Jo­an Di­vi­ne, der er fo­to­graf og tid­li­ge­re nø­gen­mo­del for bl.a. ma­ga­si­net Play­boy. Par­ret har va­e­ret ka­e­re­ster i knap fem år og bor i Hørs­holm i Nord­s­ja­el­land. Lyk­ke­li­ge over at ha­ve fun­det ka­er­lig­he­den og med be­vidst­he­den om at ha­ve pas­se­ret de 30, var de eni­ge om, at na­e­ste na­tur­li­ge skridt var børn. No­get, de beg­ge bra­en­den­de øn­ske­de sig. Men det skul­le vi­se sig me­re end sva­ert at få drøm­men om fora­el­dre-tit­len op­fyldt.

De sid­ste fi­re år har par­ret va­e­ret i fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Syv gan­ge har de for­søgt sig med re­a­gens­glas­be­hand­ling, syv gan­ge har de drømt, hå­bet og kryd­set fin­gre. Syv gan­ge er de ble­vet skuf­fe­de.

»Jeg har he­le mit liv ta­get for gi­vet, at jeg selv­føl­ge­lig kun­ne gø­re en kvin­de gravid, når jeg en dag fandt den ret­te. At jeg som det mest na­tur­li­ge i ver­den kun­ne gi­ve liv vi­de­re. Jeg hav­de al­drig drømt om, at det vil­le bli­ve mit livs kamp,« si­ger Mi­cha­el Ole­sen.

I fe­bru­ar 2016 be­slut­te­de par­ret at forta­el­le om­ver­de­nen, at de ik­ke kun­ne få børn og var i fer­ti­li­tets­be­hand­ling. De var tra­et­te af at skul­le fin­de på und­skyld­nin­ger for, hvor­for der end­nu ik­ke var en ba­by­bu­le at spot­te på Jo­ans Di­vi­nes ma­ve. På sin blog jo­an­di­vi­ne.dk skrev Jo­an Di­vi­ne for før­ste gang åben­hjer­tigt om det for­løb, hun har va­e­ret igen­nem. For selv­om om­kring hvert tien­de barn i Dan­mark kom­mer til ver­den ved hja­elp af fer­ti­li­tets­be­hand­ling, er ufri­vil­lig barn­løs­hed sta­dig et stort ta­bu for man­ge. Må­ske isa­er som mand. Net­op der­for er Mi­cha­el Ole­sen nu klar til at forta­el­le om si­ne op­le­vel­ser.

Rut­sje­ba­nen

Han sid­der på en café på Ama­ger i råkold novem­bertå­ge og smø­ger strik­trø­jens ae­r­mer op. Ind­til nu har hans ta­le­strøm va­e­ret bob­len­de, men da han bli­ver spurgt om den­gang på Her­lev Ho­spi­tal, hvor det gik op for ham, at sa­ed­prø­ven hav­de svig­tet ham, hol­der han en lang pau­se.

»Det var en enormt hård ma­ve­pu­ster. Det er det sta­dig. Der skul­le fle­re sa­ed­prø­ver til, før jeg tro­e­de på la­e­ger­ne. For som mand er det et ne­der­lag at få at vi­de, at man... At dem der­ne­de ik­ke kan sky­de igen­nem,« si­ger han.

Strik­trø­jens ae­r­mer er ef­ter­hån­den skub­bet helt op til al­bu­er­ne, og han ge­sti­ku­le­rer med beg­ge ar­me. La­der dem vi­se, hvor­dan sa­ed­cel­ler­ne nog­le gan­ge er spra­el­le­ven­de, mens tal­le­ne an­dre gan­ge er helt elen­di­ge. Lidt som en rut­sje­ba­ne. Han har ac­cep­te­ret, at hans sa­ed ik­ke er ‘tip­top’, men in­drøm­mer, at han al­li­ge­vel går me­re rank fra kli­nik­ken de gan­ge, hvor tal­le­ne er go­de.

Selv­om han i lø­bet af de se­ne­ste fi­re års fer­ti­li­tets­be­hand­ling ef­ter­hån­den har af­le­ve­ret et utal af sa­ed­prø­ver, fø­ler han sig sta­dig pres­set.

»Der er ik­ke me­get fra­ekt ved at skul­le stå med så­dan en kop i hån­den. In­tet for­spil, in­gen ka­er­lig­hed. Det he­le er koldt og ste­rilt. Det er ik­ke li­ge så­dan, man fo­re­stil­ler sig, det skal va­e­re. Pres­set er enormt, sa­e­den er jo det ene­ste, jeg skal gø­re rig­tigt. De­sto me­re pin­ligt er det, at jeg ik­ke kan gø­re Jo­an gravid,« si­ger han.

For Jo­an Di­vi­ne og Mi­cha­el Ole­sen var den mang­len­de ev­ne til at bli­ve gravid så stort et ta­bu, at de i be­gyn­del­sen ik­ke for­tal­te det til no­gen. Hver­ken fa­mi­lie, ven­ner el­ler kol­le­ga­er.

Så­dan er det ik­ke la­en­ge­re. Hem­me­lig­hol­del­sen gjor­de ik­ke no­get godt for dem. I dag har Mi­cha­el Ole­sen ik­ke no­get pro­blem med at ta­le højt om de dår­li­ge sa­ed­cel­ler, selv ik­ke på en fyldt café på Ama­ger.

Ene­ti­mer

Mi­cha­el Ole­sen og Jo­an Di­vi­ne mød­te hin­an­den til en pri­vat fest hos en fa­el­les ven for fem år si­den. De ’klin­ge­de helt vildt godt’, men Mi­cha­el Ole­sen ryk­ke­de ik­ke på de blik­ke, der blev ud­veks­let. Til gen­ga­eld skrev Jo­an Di­vi­ne ef­ter­føl­gen­de til ham på Fa­ce­book og spurg­te, om han gav ene­un­der­vis­ning i dans.

»Når en fan­ta­stisk smuk kvin­de skri­ver og spør­ger om dan­se­ti­mer, kan man ik­ke la­de va­e­re med at ta­en­ke sit. Og­så selv­om Jo­an sta­dig på­står, at det kun hand­le­de om dan­sen, tror jeg, hun al­le­re­de den­gang var lidt in­ter­es­se­ret i mig,« si­ger Mi­cha­el Ole­sen og gri­ner.

Iført jog­ging­buk­ser, ka­sket og strik­trø­je kom­mer han di­rek­te fra syv ti­mers tra­e­ning med Vild med dans-part­ne­ren, sku­e­spil­le­ren Lau­ra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.