N

BT - - NYHED -

år sa­ed­cel­ler­ne ik­ke kan fin­de vej til ae­g­get, mø­der fortviv­le­de par ty­pisk en vir­ke­lig­hed med hor­mon­be­hand­lin­ger, in­se­mi­na­tion og re­a­gens­glas­be­frugt­nin­ger.

Iføl­ge fy­si­o­te­ra­pe­ut An­ne Ma­rie Jen­sen, som har spe­ci­a­li­se­ret sig i fy­si­o­te­ra­pe­u­tisk fer­ti­li­tets­be­hand­ling, har vi alt for lidt fo­kus på, at ud­for­drin­gen og­så kan lø­ses på an­dre må­der.

I sin nye bog ’Fer­ti­li­tet og fy­si­o­te­ra­pi’ be­skri­ver hun, hvor­dan fy­si­o­te­ra­pi kan hja­el­pe en stor del af in­fer­ti­le pars øn­ske om et barn på vej.

Kvin­dens liv­mo­der og ae­g­ge­le­der er mus­k­ler, som skal ha­ve plads og mu­lig­hed for at be­va­e­ge sig, for at fun­ge­re op­ti­malt. Men gam­melt ar­va­ev, mu­skel­s­pa­en­din­ger, klem­te ner­ver og ned­sat blodcir­ku­la­tion i un­der­li­vet kan ha­em­me be­va­e­ge­lig­he­den.

»Men det ser dan­ske fer­ti­li­tetsla­e­ger slet ik­ke på, selv­om man­ge lan­de om­kring os har det med som en helt na­tur­lig del af be­hand­lin­gen af in­fer­ti­le,« si­ger hun.

For sent i gang

Vi hø­rer gang på gang, at vi fø­der for få børn og kom­mer for sent i gang her­hjem­me. Sam­ti­dig er Dan­mark det land i ver­den, hvor flest børn sa­et­tes i ver­den ved hja­elp af fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Men kam­pen for drøm­me­bar­net We­e­kend - 12.11.2016 en­der of­te i skuf­fel­se. Det er nem­lig kun hver sy­ven­de fer­ti­li­tets­be­hand­ling, der fø­rer til gravi­di­tet.

Sam­men med si­ne kol­le­ga­er på kli­nik­ken Sund Fer­ti­li­tet har An­ne Ma­rie Jen­sen de se­ne­ste fem år be­hand­let 171 in­fer­ti­le par. 116 af dem end­te med at bli­ve gravi­de, 47 uden an­den fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Isa­er to grup­per har i føl­ge fy­si­o­te­ra­pe­u­ten gla­e­de af be­hand­lin­gen:

Kvin­der der har ar­va­ev i un­der­li­vet f.eks. ef­ter en ope­ra­tion el­ler en in­fek­tion, samt kvin­der, der har ned­sat be­va­e­ge­lig­hed i om­rå­det, li­der af la­en­des­mer­ter el­ler ba­ek­kens­mer­ter. Be­hand­lin­gen be­står ty­pisk af hjem­meø­vel­ser, mas­sa­ge samt evt. la­ser­be­hand­ling, der kan kom­bi­ne­res med den me­di­cin­ske fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Der­u­d­over gu­i­der An­ne Ma­rie Jen­sen bå­de ma­end og kvin­der til go­de mo­tions­va­ner.

I mod­sa­et­ning til hvad man­ge tror, hand­ler det her ik­ke om jo me­re, des bed­re. »Det overar­sker man­ge, at de fak­tisk nedsa­et­ter de­res chan­ce for gravi­di­tet, hvis de tra­e­ner me­get,« si­ger hun og un­der­stre­ger, at inak­ti­vi­tet dog har sam­me ef­fekt på fer­ti­li­te­ten.

Den ame­ri­kan­ske kli­nik Clear Pas­sa­ge har god er­fa­ring med at fjer­ne ar­va­ev hos in­fer­ti­le par med sam­me me­to­der, som An­ne Ma­rie Jen­sen be­nyt­ter. Selv­om fer­ti­li­tet­spe­ci­a­list Dr. Jo­el Batzo­fin fra New York Fer­ti­li­ty Ser­vi­ces ik­ke me­ner, at kli­nik­kens re­sul­ta­ter kan bru­ges som vi­den­skabligt be­vis, tror han, at fy­si­o­te­ra­pi kan ha­ve en ef­fekt på kvin­der, hvis ae­g­ge­le­de­re er blo­ke­re­de.

»Man kan godt fo­re­stil­le sig, at fy­si­o­te­ra­pi kan blød­gø­re om­rå­det og fjer­ne det, som blo­ke­rer,« sag­de han i et in­ter­view til FoxNews i 2015 og for­sat­te: »Men man skal va­e­re for­sig­tig med at gi­ve fal­ske for­håb­nin­ger.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.