D

BT - - 180° -

an­ni El­mo sa­en­ker stem­men, når han skal forta­el­le om dét, der ske­te den­gang bag den luk­ke­de dør på bør­ne­hjem­met. Da han som dreng to gan­ge blev ud­sat for seksu­el­le over­greb. Selv om han i dag har få­et hja­elp til at be­ar­bej­de op­le­vel­ser­ne og den sto­re skam­fø­lel­se, der i man­ge år fyld­te ham, over­ve­jer han sta­dig nø­je si­ne ord.

»Jeg føl­te, det var dybt for­kert, og føl­te mig så ula­ek­ker og be­skidt bag­ef­ter.«

Dan­ni El­mo har ADHD – da han var 13 år, blev hans fora­el­dre skilt, og i det ka­os, der fulg­te, blev han an­bragt på et bør­ne­hjem. Det var her, det ene over­greb fandt sted.

På bør­ne­hjem­met var for­skel­li­ge af­de­lin­ger. Uden de voks­ne op­da­ge­de det, hop­pe­de bør­ne­ne om af­te­nen ud ad vin­du­er­ne for at gå på be­søg hos hin­an­den.

»En af­ten var jeg in­de hos en af de an­dre dren­ge. Vi hav­de rø­get hash og lå på sen­gen og så en film. Han lå bag­ved mig, da han plud­se­lig be­gynd­te at rø­re ved mig. Jeg stiv­ne­de. Ane­de ik­ke, hvad jeg skul­le gø­re, og han end­te med at hav­de sex med mig. He­le vej­en igen­nem lå jeg med ryg­gen til ham. Jeg var så flov, da jeg rej­ste mig fra den seng. Jeg gik der­fra na­er­mest som i tran­ce,« hu­sker han.

Det var pin­ligt

Dan­ni El­mo føl­te kun va­em­mel­se, da han lidt se­ne­re stod på sit va­e­rel­se og skif­te­de un­der­buk­ser. Fø­lel­sen af over­greb hav­de han op­le­vet én gang før et par år tid­li­ge­re, hvor en ae­l­dre dreng hav­de få­et ham til at ta­ge buk­ser­ne af i et tomt hus langt va­ek fra de voks­nes blik­ke. Den­gang stak Dan­ni El­mo af, og han for­tal­te ik­ke om episo­den til no­gen. Hel­ler ik­ke på bør­ne­hjem­met faldt det ham ind at be­tro sig til no­gen. Han kun­ne sim­pelt­hen ik­ke over­skue kon­se­kven­ser­ne, hvis det kom frem, at han hav­de va­e­ret sam­men med en an­den dreng.

»Jeg syn­tes, det var så pin­ligt. I si­tu­a­tio­nen var det sva­ert at vur­de­re, hvem jeg kun­ne sto­le på og be­tro mig til. Nor­malt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.