Tra­en ba­lan­ce m D

Ko­or­di­ne­ring af mus­k­ler og san­ser sik­rer dig en god ba­lan­ce, der er af­gø­ren­de for, at du kan re­a­ge­re hur­tigt i uven­te­de si­tu­a­tio­ner

BT - - KOM I FORM -

We­e­kend - 12.11.2016 in ev­ne til at hol­de ba­lan­cen byg­ger på et kom­plekst sam­spil mel­lem di­ne mus­k­ler og en ra­ek­ke for­skel­li­ge san­ser – syns­san­sen, ørets li­ge­va­egts­sy­stem og den pro­p­rio­cep­ti­ve sans, der be­står af mil­li­o­ner af små føle­le­ge­mer i di­ne mus­k­ler, led, se­ner og hud. Via ner­ve­ba­ner­ne sen­des in­for­ma­tio­ner­ne gen­nem ryg­mar­ven til hjer­nen. Her­fra sen­des sig­na­ler til de re­le­van­te mus­k­ler, der forta­el­ler pra­e­cis, hvor me­get mu­skel­kraft der er be­hov for.

Ko­or­di­na­tio­nen af mus­k­ler­nes ar­bej­de gør, at du kan hol­de ba­lan­cen. Det he­le sker på et split­se­kund og helt ube­vidst. En god ba­lan­ce kan red­de dig, hvis du tra­e­der for­kert på et uja­evnt un­der­lag el­ler snub­ler. Selv når krop­pen er i be­va­e­gel­se, er vi i stand til at kor­ri­ge­re for min­dre ba­lan­ce­for­styr­rel­ser og und­gå fald, hvis vi vel at ma­er­ke har hu­sket vo­res ba­lan­ce­tra­e­ning.

Tra­e­ning for al­le

Al­le kan for­bed­re de­res ba­lan­ce. Om du er at­let, en smu­le klod­set, gam­mel, ung el­ler li­der af en syg­dom, vil du helt sik­kert få no­get ud af tra­e­nin­gen. Har du nå­et en al­der, hvor knog­les­kør­hed kan ind­tra­ef­fe, er det me­get vig­tigt at und­gå fald. Di­ne ev­ner til at kor­ri­ge­re i uven­te­de si­tu­a­tio­ner er dét, der sik­rer, at du und­går ska­der. Jo bed­re din ba­lan­ce er, des min­dre er din ri­si­ko for at fal­de.

Ba­lan­ceø­vel­ser kan hja­el­pe din krop og hjer­ne til at sta­bi­li­se­re krop­pens led. Når du ud­for­drer ba­lan­cen, stil­les der sto­re krav til krop­pens små, sta­bi­li­se­ren­de mus­k­ler. Når du har få­et no­gen­lun­de styr på din ba­lan­ce i de for­skel­li­ge øvel­ser, kan du øge sva­er­heds­gra­den ved at luk­ke øj­ne­ne. Ved at luk­ke øj­ne­ne bli­ver du nødt til at kom­pen­se­re med de re­ste­ren­de san­ser og ska­er­per og op­ti­me­rer der­for din ba­lan­ce. Du la­e­rer at sto­le på hjer­nens ev­ne til at sty­re mus­k­ler­ne og la­de dem ud­fø­re en ak­ti­vi­tet uden at se be­va­e­gel­sen ske. Det ga­el­der f.eks., når du går ned ad en trap­pe uden at ha­ve be­hov for at kig­ge på fød­der­ne for at tra­e­de rig­tigt. Na­e­ste gang ser jeg på god all-aro­und tra­e­ning. Helkro­p­stra­e­ning er en nem og ef­fek­tiv mo­tions­form, der hja­el­per he­le krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.