’AEr­ger­ligt at nyt hold er uden mig’

BT - - NYHEDER - /ritzau/

»Jeg stop­per som an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på BT. Det er ik­ke mit eget valg, men det er helt na­tur­ligt, at nye eje­re selv sa­et­ter de­res eget hold. Og det er de i de­res go­de ret til,« si­ger BTs af­gå­en­de an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning An­der­sen.

Han si­ger sam­ti­dig, at det har va­e­ret en ae­re for ham at stå i spid­sen for den me­re end 100 år gam­le avis.

»BT er vok­set eks­plo­sivt, og BT.dk ud­kon­kur­re­rer nu of­te TV2 og DR, når det ga­el­der di­gi­ta­le kun­der. Sam­ti­dig har vi over­ha­let Ek­stra Bla­det på print, og det vil­le in­gen ha­ve tro­et kun­ne la­de sig gø­re for syv år si­den.«

Selv be­teg­ner Olav Skaa­ning An­der­sen episo­den med den tid­li­ge­re BT-jour­na­list Mi­cha­el Qu­res­hi som den sva­e­re­ste i sin tid som che­fre­dak­tør. BT måt­te be­kla­ge og til­ba­ge­tra­ek­ke 287 ar­tik­ler, ef­ter at den tid­li­gre BT-jour­na­list bag ar­tik­ler­ne ik­ke kun­ne re­de­gø­re for en ra­ek­ke af de kil­der, der var ci­te­ret.

»Til gen­ga­eld var jeg glad for, at skat­tesagskom­mis­sio­nen i Thor­ning-sa­gen gav os med­hold i, at vo­res nyhe­der om sa­gen var af va­e­sent­lig of­fent­lig in­ter­es­se.«

Og­så hans nu tid­li­ge­re che­fre­dak­tør-kol­le­ga Karl Erik Stou­gaard be­kla­ger sin af­gang fra BT.

»Jeg er ae­r­ger­lig over, at jeg ik­ke skal med vi­de­re. Men det er ejer­nes ret at be­stem­me, og det må jeg ta­ge til ef­ter­ret­ning. Det har va­e­ret en ene­stå­en­de mu­lig­hed for mig at va­e­re med til at stå i spid­sen for BT. Vi har op­nå­et de mål, der var sat for os di­gi­talt, det er jeg stolt af,« si­ger han.

In­gen af de to har på nu­va­e­ren­de tids­punkt af­kla­ret de­res frem­tid, si­ger de til Ritzau.

FO­TO: BAX LIND­HARDT

Olav Skaa­ning An­der­sen nå­e­de at stå syv år i spid­sen for BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.