Ka-sakh skal I ha’!

Dan­mark kun­ne tak­ke Ar­me­ni­en og Cor­ne­li­us for, at man nuu igen er med i spil­let om en VM-bil­let

BT - - VM-KVALIFIKATION - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@ sporten.dk

Der skal ly­de en lil­le tak. Til Ar­me­ni­en. Til An­dreas Cor­ne­li­us. Og til Chri­sti­an Erik­sen. Med en 4-1-sejr til Dan­mark over Kasakhstan er der nem­lig plud­se­lig igen håb om at se Åge Ha­rei­des dren­ge til VM-slut­run­den om to år – på trods af en skidt ok­to­ber med to dan­ske ne­der­lag og de­pri­me­ren­de ud­sig­ter.

An­dreas Cor­ne­li­us score­de og fik det straf­fes­park, som Chri­sti­an Erik­sen sat­te i net­tet, in­den Pe­ter An­ker­sen og Erik­sen igen luk­ke­de ju­le­bal­let, da Dan­mark sør­ge­de for at tak­ke Ar­me­ni­en for at sco­re i tre mi­nut­ters over­tid og slå Mon­te­ne­gro.

Det re­sul­tat be­tød nem­lig, at Dan­mark kun­ne spil­le sig helt op i nak­ken på mon­te­ne­gri­ner­ne, der nu kun er et po­int for­an i jag­ten på en VM-plads. Og imens er Po­len stuk­ket lidt af i top­pen med fi­re po­int ned til Dan­mark.

Og så fik dan­sker­nes nye ka­e­le­da­eg­ge sin de­but, da Kas­per Dol­berg spil­le­de 10 mi­nut­ter i sin før­ste land­skamp.

Der var ik­ke me­get dy­na­mit over dren­ge­ne i de før­ste 10 mi­nut­ter. I en kamp, der skul­le vin­des for at be­va­re hå­bet om VM i 2018, kom Åge Ha­rei­des dren­ge ik­ke helt ud, som man hav­de for­ven­tet. Der var el­lers nyt blod i star­top­stil­lin­gen med An­dreas Bjel­land fo­re­truk­ket som Kja­ers mak­ker i et for­svar med ba­re fi­re mand. Of­fen­siv sats­ning Ha­rei­de hav­de sat­set of­fen­sivt, men først ef­ter 11 mi­nut­ter var der en chan­ce. Ni­co­lai Jør­gen­sen var ale­ne igen­nem og kun­ne vel nå at ta­el­le Ka­sak­h­stans til­ha­en­ge­re, in­den han spar­ke­de bol­den på stol­pen.

Ef­ter et kvar­ter kun­ne der til gen­ga­eld vif­tes med de gra­tis hal­størkla­e­der i den halv-

tom­me Par­ken. Yus­suf Poul­sen ban­ke­de et ind­la­eg li­ge ind i pan­den på Cor­ne­li­us, og han ved på mil­li­me­ter, hvor må­let står på hjem­me­ba­nen. 1-0-må­let var i net­tet – sco­ret af end­nu en af Ha­rei­des ’nye’.

Gla­e­den blev kort, for Cor­ne­li­us nå­e­de dår­ligt at jub­le fa­er­dig, før Fre­de­rik Røn­now tog et par skridt til den for­ker­te si­de og kun­ne se Suyum­bay­evs skud fra 30 me­ter su­se ind bag ham til 1-1.

10 mi­nut­ter før pau­sen var Cor­ne­li­us dog igen im­pli­ce­ret i en far­lig si­tu­a­tion, og da han blev re­vet ned i det ka­sak­hi­ske felt, var der straf­fe. Og mål af Chri­sti­an Erik­sen til 2-1. Chan­ce­fat­tigt An­den halv­leg blev en af de me­re chan­ce­fat­ti­ge. An­dreas Cor­ne­li­us hav­de et par hal­ve mu­lig­he­der, men han kun­ne ik­ke helt vri­ste sig fri nok til at kon­ver­te­re dem til mål. Yus­suf Poul­sen for­søg­te og­så med 20 mi­nut­ter til­ba­ge, og da hans spark fra en spids vin­kel slet ik­ke blev far­ligt, vil­le de dan­ske fans se nyt.

»Vi vil ha’ Dol­berg på ba­nen,« blev der råbt.

Men de fik ham ik­ke med det sam­me. Til gen­ga­eld fik de en no­get us­a­ed­van­lig målsco­rer. Med 12 mi­nut­ter til­ba­ge kom Pe­ter An­ker­sen nem­lig på tav­len med sit mål ef­ter flot for­ar­bej­de af ba­ck­kol­le­ga­en Riza Dur­mi­si.

Og til sidst ske­te det så. Kas­per Dol­berg stil­le­de sig op på linj­en. Klar til at bli­ve skif­tet ind til de­but og 10 mi­nut­ter i front. Det blev til én ak­tion, da Ajax-an­gri­be­ren drev bol­den frem og fra kan­ten af fel­tet vi­ste sin selv­til­lid, da han spar­ke­de på mål. Langt over.

Så skul­le han hel­le­re kig­ge ef­ter Chri­sti­an Erik­sen, der har ta­get sam­me tur som Dol­berg via Ajax. Erik­sen zigzag­ge­de sig gen­nem fle­re ka­sak­he­re og score­de til slut­re­sul­ta­tet 4-1.

Ka-sakh for det!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.