Styr di­ne be­kym­rin­ger

Er du kon­stant uro­lig for din øko­no­mi, syg­dom, di­ne børns triv­sel, glo­bal op­varm­ning el­ler tru­e­de dyr? Må­ske li­der du af den fremad­stormen­de di­ag­no­se ’Mas­sivt Overta­enk­nings Syn­drom’

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

V i le­ver i en ver­den af tan­ker. Hver dag bom­bar­de­res vi af nyhe­der, in­put og em­ner, som vi skal for­hol­de os til. Hvil­ken iPad skal kø­bes? Hvil­ken ud­dan­nel­se skal jeg ta­ge? Hvor­dan for­bed­rer jeg mit par­for­hold? I sko­len la­e­rer vi selv­re­flek­sion og ana­ly­se­ring. Nyheds­va­er­ten i tv spør­ger kon­stant: ’Bør vi be­kym­re os om det­te’. For fle­re og fle­re er sva­ret: ’Ja’.

Der er dog en bag­si­de el­ler en bi­virk­ning ved ef­terta­enksom­he­den. Bli­ver du sa­er­lig god til at ta­en­ke over tin­ge­ne, kan du en­de med at bli­ve del af den vok­sen­de ska­re af dan­ske­re, som li­der af di­ag­no­sen MOS. En til­stand der kan re­sul­te­re i symp­to­mer som hjer­te­ban­ken, pa­ni­kang­stan­fald, nak­kes­pa­en­din­ger og ho­ved­pi­ne.

Bog­sta­ver­ne MOS står for Mas­sivt Overta­enk­nings Syn­drom og hand­ler kort for­talt om at spe­ku­le­re for me­get. Det er ik­ke un­der­ligt, at man­ge af os li­der af MOS, for vi bli­ver op­fo­stret som su­per-grub­le­re.

MOS er ar­ve­ligt

No­get ty­der på, at overta­enk­ning er en ind­la­ert stra­te­gi, som vi la­e­rer helt fra barns­ben af. Hvis di­ne fora­el­dre var be­kym­re­de men­ne­sker, er det me­get sand­syn­ligt, at du har over­ta­get den­ne stra­te­gi og selv be­kym­rer dig me­get over for­skel­li­ge em­ner. Di­ne fora­el­dre har må­ske haft en po­si­tiv op­fat­tel­se af de­res grub­le­ri­er og for­talt, at ta­enk­nin­gen hjalp dem til at over­vin­de pro­ble­mer i hver­da­gen. Der­med kan du nemt ha­ve over­ta­get det po­si­ti­ve syn på grub­le­ri­er­nes nyt­te­va­er­di. Di­ne fora­el­dre har må­ske be­kym­ret sig om de­res øko­no­mi, hvor di­ne be­kym­rin­ger mest cen­tre­rer sig om an­dres ve og vel, syg­dom­me el­ler re­la­tio­ner. Be­kym­rin­gers ind­hold er for­skel­ligt – men pro­ces­sen er grund­la­eg­gen­de ens.

Be­kym­rin­ger er fi­ne – hvis du kan sty­re dem. Vo­res hjer­ner er byg­get til be­kym­ring. Det er en helt nor­mal ak­ti­vi­tet i vo­res ho­ved.

Men no­get ty­der dog på, at det er af­gø­ren­de for din triv­sel, om du fø­ler, at du selv kan sty­re di­ne be­kym­rin­ger el­ler ej. Tror du, at du er her­re over di­ne be­kym­rin­ger, li­der du ty­pisk ik­ke af MOS, men kan selv skrue op og ned for, hvor me­get du sy­nes, no­get skal fyl­de i dit ho­ved. Fø­ler du der­i­mod ik­ke, at du selv er her­re over be­kym­rings­pro­ces­sen, kan den en­de med at slu­ge man­ge ti­mer af dit hver­dags­liv, og du kan bli­ve af­ha­en­gig af ’an­dre men­ne­sker som be­kym­rings-stop­pe­re’. Et tegn kan va­e­re, at du har brug for, at la­e­gen af­vi­ser di­ne syg­doms­be­kym­rin­ger, at du har be­hov for at for­sik­re dig mod alt, el­ler at du und­går ting el­ler si­tu­a­tio­ner, der kan ud­lø­se be­kym­ring hos dig. La­er at sty­re di­ne be­kym­rin­ger, før de sty­rer dig.

Man­ge af os li­der af MOS, for vi bli­ver op­fo­stret som su­per-grub­le­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.