GUIDE

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

MOS kan va­e­re en me­get ube­ha­ge­lig til­stand, hel­dig­vis er der go­de mu­lig­he­der for at over­vin­de den.

Bliv op­ma­er­k­som på di­ne tan­ker

Find ud af pra­e­cis hvor me­get din overta­enk­ning fyl­der. Du har om­kring 30-70.000 tan­ker i ho­ve­d­et dag­ligt. Det er helt nor­malt. Det er ik­ke dem, der er pro­ble­met. Men du skal fin­de ud af, hvor me­get tid du bru­ger på at ana­ly­se­re og be­kym­re dig om di­ne tan­ker. Spe­ku­le­rer du tre, fem el­ler 10 ti­mer dag­ligt? Alt over fem ti­mer an­ses for at øge ri­si­ko­en for at ud­vik­le MOS.

Brug min­dre tid på at ta­en­ke

Når du har iden­ti­fi­ce­ret om­fan­get af di­ne be­kym­rin­ger, er det tid til at gø­re no­get ved pro­ble­met. Ind­før en af­gra­en­set be­kym­rings­tid dag­ligt f.eks. kl. 17-18. I det tids­rum må du spe­ku­le­re over al­le de ting, der fyl­der i dit ho­ved. Re­sten af ti­den skal du la­de din in­dre ba­ne­gård af tan­ker pas­se sig selv.

Frygt ik­ke tan­ker­ne

Det kan fø­les dybt ube­ha­ge­ligt at be­kym­re sig for me­get. MOS re­sul­te­rer ty­pisk i stress, angst og de­pres­si­ve symp­to­mer. Selv­om det fø­les me­get ube­ha­ge­ligt, er til­stan­den ik­ke far­lig for dig, du kan ik­ke dø af den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.