Brø­let ’Ud med kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge’

Nye Bor­ger­li­ges par­ti­dron­ning Per­nil­le Ver­mund var klar i ma­e­let på par­tiets års­mø­de

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster | jves@bt.dk

Ud­la­en­din­ge, der be­går ba­re den mind­ste kri­mi­na­li­tet i Dan­mark, skal ud­vi­ses med det sam­me.

Så klart var bud­ska­bet fra Nye Bor­ger­li­ges for­mand Per­nil­le Ver­mund på ta­ler­sto­len til par­tiets års­mø­de i Fre­de­ri­cia i går.

»I Dan­mark skal vi ik­ke ac­cep­te­re, at vo­res ga­est­fri­hed mis­bru­ges af kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge, der svind­ler, stja­e­ler, vold­ta­ger og dra­e­ber. Kan ud­la­en­din­ge ik­ke over­hol­de lan­dets love, har de in­tet at gø­re i Dan­mark,« lød det fra Per­nil­le Ver­mund til højlyd­te klapsal­ver fra de 450 frem­mød­te par­ti­med­lem­mer.

Per­nil­le Ver­mund ud­dy­be­de ef­ter­føl­gen­de det bud­skab over for BT.

Ud ved før­ste dom

»Hvis du bry­der loven, så er det ud. Uan­set hvad lo­vover­tra­e­del­sen måt­te va­e­re. Det er jo ik­ke sva­ert at la­de va­e­re med at la­ve kri­mi­na­li­tet, så der vil vi ha­ve nult­o­le­ran­ce,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Skal for­sla­get re­a­li­se­res, skal der dog aen­dres på lov­giv­nin­gen, for­di det stri­der mod den in­ter­na­tio­na­le men­ne­ske­ret­tig­heds kon­ven­tion. Men det op­gør er Per­nil­le Ver­mund klar til at ta­ge.

»Vi be­hø­ver ik­ke at mel­de os ud af kon­ven­tio­ner­ne. Det hand­ler om, at vi skal aen­dre loven, så dansk lov står over in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner,« si­ger par­ti­for­man­den, der blev hyl­det med stå­en­de klapsal­ver fle­re gan­ge un­der sin ta­le, og da hun blev gen­valgt som for­mand.

Per­nil­le Ver­mund øn­sker og­så en stram­me­re kurs mod kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge af hen­syn til de man­ge ud­la­en­din­ge, der op­fø­rer sig or­dent­ligt.

»Der er mas­ser af ud­la­en­din­ge i Dan­mark, der ba­re pas­ser de­res ar­bej­de og de­res fa­mi­lie, og det er synd for dem, at vre­den mod dem vok­ser, for­di vi ik­ke ta­ger hånd om dem, der ik­ke kan fin­de ud af at op­fø­re sig or­dent­ligt,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

I for­mandsta­len ra­se­de Per­nil­le Ver­mund og­så mod den cen­tra­li­se­ring og djø­fi­se­ring, hun me­ner er ve­dat ta­ge li­vet af vel­fa­er ds sam­fun­det. Op­gør med djø­fi­se­ring I par­tiets øko­no­mi­ske plan skal det of­fen­ti­ge for­brug skrum­pe med 47 mia. kr. frem mod 2025, og hun hen­vi­ste blandt an­det til, at an­tal­let i djø­fe­re i mi­ni­ste­ri­er­ne og em­bedsva­er­ket er ste­get fra 4.200 i 2001, da An­ders Fogh Ras­mus­sen blev stats­mi­ni­ster, til 7.200 sid­ste år, da Lars Løk­ke Ras­mus­sen over­tog nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et.

»Hvis vi kan kom­me der­ned i an­tal igen, så det er en be­gyn­del­se. Vi vil f.eks. og­så luk­ke job­cen­tre­ne. De ko­ster hvert år 8,8 mia. kr., og de flyt­ter ik­ke folk i ar­bej­de,« si­ger Per­nil­le Ver­mund. Er det dér, I fin­der nog­le af de 47 mia. kr.?

FO­TO: FRANK CILIUS

Ud­over kla­re ud­mel­din­ger om ud­la­en­din­ge, cen­tra­li­se­ring og djø­fi­se­ring blev Per­nil­le Ver­mund me­get rørt, da hun blev hyl­det med stå­en­de klapsal­ver og gen­valgt som for­mand på Nye Bor­ger­li­ges før­ste års­mø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.