IL AEGTESKAB5

BT - - NYHEDER -

Jeg tror, jeg blev lidt halv­fo­rel­sket al­le­re­de den­gang, da jeg så det pro­gram 1979 1991 1993 1999 2000 1972. 2000 2008 2011 2001 FARLIG KAERLIGHED en, hun kun­ne forta­el­le alt. Lun­din skrev gan­ske vist og­så om anal­sex og oral­sex, som den på det tids­punkt 15-åri­ge pi­ge ik­ke ane­de hvad var. Men vig­tigst, så fandt hun en, der be­kra­ef­te­de hen­de.

»Jeg fik brugt Pe­ter som en dag­bog, og jeg fik den re­spons, som jeg øn­ske­de,« forta­el­ler hun i DR-do­ku­men­ta­ren. Før­ste mø­de i fa­engs­let Det før­ste mø­de med Pe­ter Lun­din op­stod få da­ge ef­ter, hun flyt­te­de til Dan­mark med barn­dom­ska­e­re­sten i 2006. In­teres­sen for Pe­ter Lun­din hav­de el­lers lagt sig. Ma­ri­ann var ble­vet mor og skul­le be­gyn­de en ny til­va­e­rel­se med barn­dom­ska­e­re­sten fra Fa­e­rø­er­ne. Hun vil­le se Pe­ter Lun­din en gang. Få sat et an­sigt på ham og af­slut­tet barn­doms­fan­ta­si­en. Det ske­te ik­ke. Der­i­mod blev det ind­led­nin­gen på en hem­me­lig af­fa­e­re.

»For før­ste gang i mit liv var jeg sam­men med en per­son, der så mig. En per­son, der kun­ne forta­el­le mig, hvad jeg føl­te, før jeg over­ho­ve­det føl­te det,« forta­el­ler hun til DR.

På spørgs­må­let om hun var ban­ge for ham, si­ger hun: »Jeg har al­drig va­e­ret så ban­ge for mit fy­si­ske hel­bred, som jeg har va­e­ret for mit psy­ki­ske hel­bred.«

Per­so­nen, der hav­de be­kra­ef­tet hen­de, hav­de og­så en mørk si­de.

»Of­te kun­ne han rin­ge og be­gyn­de at svi­ne mig til. Han gjor­de det fuld­sta­en­dig iskoldt. Stil­le og ro­ligt for­tal­te han mig, hvil­ket af­sky­e­ligt men­ne­ske, han i vir­ke­lig­he­den syn­tes, jeg var,« forta­el­ler Ma­ri­ann Poul­sen i DR-do­ku­men­ta­ren.

Pe­ter Lun­din vil­le og­så gif­tes, hvil­ket hun af­slog. Al­li­ge­vel end­te hun med at si­ge ja, da Pe­ter Lun­din iføl­ge Ma­ri­ann Poul­sen tru­e­de med at of­fent­lig­gø­re de­res for­hold til he­le hen­des fa­mi­lie.

»Det var ik­ke no­get ro­man­tisk fri­e­ri. Jeg blev ved med at si­ge, det vil­le jeg ik­ke, ind­til han så be­gynd­te at true. »Han tru­e­de med, at han vil­le sen­de bre­ve, min be­søgstil­la­del­se og al­le de no­ti­fi­ka­tio­ner på be­søg han hav­de få­et. Dem skul­le han sen­de hjem til min fa­mi­lie,« si­ger hun.

»Alt i min krop strit­te­de imod at kø­re til Østjyl­land og gif­te mig. Jeg an­kom­mer til fa­engs­let og bli­ver ført di­rek­te ind i kir­ken, hvor pra­e­sten er. Jeg gra­ed og gra­ed,« forta­el­ler Ma­ri­ann Poul­sen i DR-do­ku­men­ta­ren.

I novem­ber 2009 af­le­ve­re­de Ma­ri­ann Poul­sen skils­mis­se­pa­pi­rer­ne til Pe­ter Lun­din i fa­engs­let. Hun har ik­ke set ham si­den. Hun har til gen­ga­eld fun­det sam­men med sin barn­dom­ska­e­re­ste. De bor i dag på Fa­e­rø­er­ne. DR op­ly­ser, at Pe­ter Lun­din ik­ke har øn­sket at del­ta­ge i pro­gram­met og der­for ik­ke vil kom­men­te­re Ma­ri­ann Poul­sens ud­sagn.

Sja­el­dent har en mor­der få­et så me­get om­ta­le som Pe­ter Lun­din. Lun­din blev født i Roskil­de i I flyt­te­de han til USA med si­ne fora­el­dre An­na og Ole Lun­din. I dra­eb­te han som 19-årig sin egen mor un­der et ska­en­de­ri, hvor hun vil­le klip­pe hans lan­ge hår. I blev Pe­ter Lun­din idømt 20 års fa­engsel for dra­bet, men fik straf­fen ned­sat til 15 års fa­engsel. I blev Lun­din løsladt og ud­vist til Dan­mark. I flyt­te­de Pe­ter Lun­din ind hos Ma­ri­an­ne Pe­der­sen i hen­des vil­la i Rø­d­ov­re. Sam­me år dra­eb­te Lun­din ka­e­re­sten Ma­ri­an­ne Pe­der­sen og hen­des to søn­ner, Den­nis og Bri­an, i hu­set i Rø­d­ov­re. I blev Pe­ter Lun­din idømt livsva­rigt fa­engsel for det tredob­bel­te drab. I vi­ste TV2 do­ku­men­ta­ren ’En mor­der ven­der hjem’. I gif­te­de Lun­din sig med Ma­ri­ann Poul­sen. I gif­te­de liv­s­tids­fan­gen sig for tred­je gang. Den­ne gang med den 14 år yn­gre Be­tin­na Brøns.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.