Sluk smø­ger­ne

BT - - NYHEDER -

RYGELOV Bor­ger­ne har lov til at pul­se løs på ci­ga­ret­ter­ne, så me­get de vil. Men hvis de vil ha­ve hja­elp af kom­mu­nen, skal de sluk­ke for rø­gen, in­den hjem­meplej­en kom­mer på be­søg. Det si­ger Mi­cha­el Zieg­ler, som er for­mand for Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­nings (KL) løn- og per­so­nale­ud­valg.

En un­der­sø­gel­se fra FOA vi­ser, at to ud af tre med­lem­mer, som ar­bej­der i so­ci­al- og sund­heds­sek­to­ren, bli­ver ud­sat for ci­ga­re­trøg.

Mi­cha­el Zieg­ler un­der­stre­ger, at det er bor­ge­rens an­svar, at so­ci­al- og sund­heds­hja­el­per­ne ik­ke bli­ver ud­sat for pas­siv ryg­ning.

»Vi skal sik­re, at in­gen kom­mu­na­le me­d­ar­bej­de­re bli­ver ud­sat for røg i de­res ar­bejds­tid,« si­ger Mi­cha­el Zieg­ler.

»Det hand­ler om, at bor­ger­ne ik­ke må ry­ge i de­res hjem, når sosu-hja­el­pe­ren er på be­søg. Men de skal og­så ha­ve sør­get for at luf­te ud in­den,« si­ger han. Ven­ti­la­tions­sy­stem i hjem­met Sek­tor­for­mand for so­ci­al og sund­hed hos FOA Ka­ren Sta­e­hr si­ger, at nog­le bor­ge­re er så dår­li­ge, at de ik­ke selv kan luf­te ud. Der­for bør kom­mu­ner­ne in­stal­le­re ven­ti­la­tions­sy­ste­mer i bor­ger­nes hjem, me­ner hun. Det af­vi­ser Mi­cha­el Zieg­ler. »Bor­ger­ne skal sør­ge for, at hjem­met er fri for røg, når hjem­meplej­en kom­mer, og det an­svar skal vi ik­ke Vi skal sik­re, at in­gen kom­mu­na­le me­d­ar­bej­de­re bli­ver ud­sat for røg i de­res ar­bejds­tid over­ta­ge ved at in­stal­le­re dyrt ud­styr i bor­ger­nes hjem,« si­ger han.

»Så kan der va­e­re hjem, hvor det er sva­ert at luf­te ud, og så kan løs­nin­gen va­e­re en luftren­ser. Men det er som ud­gangs­punkt bor­ge­rens an­svar.« Me­get sva­ert at de­fi­ne­re Iføl­ge ry­ge­loven må be­bo­er­ne ik­ke ry­ge i det tids­rum, hvor per­so­na­let er i bo­li­gen.

»Om bor­ge­ren ry­ger, mens hja­el­pe­ren er der, er me­get nemt at se. Men om der er luf­tet nok ud, er me­get sva­ert at de­fi­ne­re.

Det kan man ik­ke sa­et­te på form, så nøg­le­or­det er di­a­log mel­lem kom­mu­nen og bor­ger­ne,« si­ger Mi­cha­el Zieg­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.