Kir­kens Kors­ha­er sam­ler ind til dan­ske fat­ti­ge

BT - - NYHEDER -

INDSAMLING Fat­ti­ge i Dan­mark kan nu se frem til at mod­ta­ge en hånds­ra­ek­ning fra Kir­kens Kors­ha­er. Hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen vil i slut­nin­gen af novem­ber gen­nem­fø­re en land­s­ind­sam­ling til for­del for fat­ti­ge bor­ge­re. Det skri­ver Ber­ling­s­ke.

Det ind­sam­le­de be­løb skal gå til var­mestu­er, her­ber­ger og bo­fa­el­les­ska­ber, som til­by­der ud­sat­te bor­ge­re et må­l­tid mad, et bad el­ler et sted at sove, for­kla­rer Hel­le Chri­sti­an­sen, chef for Kir­kens Kors­ha­er.

»Vi op­le­ver i øje­blik­ket et sti­gen­de pres på vo­res var­mestu­er, hvor vi blandt an­det mø­der man­ge ud­sat­te fa­mi­li­er,« si­ger hun til Ber­ling­s­ke.

»Øko­no­misk gi­ver det der­for me­ning med en land­s­ind­sam­ling. Men det hand­ler i li­ge så høj grad om op­lys­ning. Vi øn­sker at ud­bre­de bud­ska­bet om, at der rent fak­tisk er fat­ti­ge i Dan­mark,« til­fø­jer hun. Be­hov for støt­te En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer, Per­nil­le Skip­per, er enig i, at der er be­hov for støt­te til øko­no­misk tra­eng­te men­ne­sker.

Men hun bry­der sig ik­ke om pri­va­te ind­sam­lin­ger, for­di de ’un­der­gra­ver vel­fa­erds­sam­fun­dets grund­pil­le’.

»Der er en ten­dens til, at vel­fa­erd i Dan­mark bli­ver set me­re og me­re Vi op­le­ver i øje­blik­ket et sti­gen­de pres på vo­res var­mestu­er, hvor vi blandt an­det mø­der man­ge ud­sat­te fa­mi­li­er som fat­tig­hja­elp. En land­s­ind­sam­ling til fat­ti­ge i Dan­mark er alt an­det li­ge en del af den sam­me ten­dens,« si­ger Per­nil­le Skip­per til avi­sen.

Det syns­punkt er Jo­a­chim B. Ol­sen fra Li­be­ral Al­li­an­ce ik­ke enig i. Han me­ner, at ’ci­vil­sam­fun­det er langt bed­re end det of­fent­li­ge til at sør­ge for om­sorg’. In­gen ma­te­ri­el fat­tig­dom Des­u­den gi­ver det iføl­ge Jo­a­chim B. Ol­sen ik­ke me­ning at ta­le om ma­te­ri­el fat­tig­dom i Dan­mark. Han er enig i, at nog­le børn vok­ser op un­der fat­tig­doms­lig­nen­de vil­kår som føl­ge af so­ci­a­le fa­mi­lie­pro­ble­mer.

»Men man kan ik­ke ska­be et sam­fund, hvor det ik­ke ek­si­ste­rer. Der­for er det og­så po­si­tivt, at vi har et sta­er­kt ci­vil­sam­fund, der øn­sker at gi­ve,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.