’Jeg na­eg­ter at gi­ve ef­ter for ha­det’

BT - - NYHEDER -

mest af alt for­sø­get på at fin­de ind til en dag­lig­dag, der fyl­der hans til­va­e­rel­se, forta­el­ler han.

»Vi vok­ser op sam­men, min søn og jeg, og for­sø­ger at ha­ve en dag­lig­dag, der er så nor­mal som mu­lig. Vi går i par­ken, la­e­ser hi­sto­ri­er, hø­rer mu­sik og bru­ger tid sam­men.«

I bo­gen be­skri­ver Lei­ris tre da­ge ef­ter ter­r­oren, hvor­dan ha­det er en fri­stel­se, der kon­stant er til ste­de.

»At ha­ve en af de skyl­di­ge in­den for ra­ek­ke­vid­de, en man kan ret­te sin vre­de mod, er na­tur­lig­vis en åben dør, en lej­lig­hed til for en stund at unds­lip­pe sin li­del­se. Og jo me­re af­sky­e­lig for­bry­del­sen er, jo me­re ide­el den skyl­di­ge er, jo me­re le­gi­timt er ha­det. Man ta­en­ker på ham for ik­ke at ta­en­ke på sig selv, man af­skyr ham for ik­ke at ha­de sit eget liv, man fry­der sig over hans død for ik­ke la­en­ge­re at skul­le smi­le til dem, der er til­ba­ge.« Fø­lel­sen er der al­tid Men kan han sta­dig und­gå at ha­de de men­ne­sker, der ba­e­rer an­sva­ret for, at hans hu­stru er va­ek, og søn­nen, Mel­vil, al­drig vil kun­ne hu­ske sin mor? Er det sta­dig mu­ligt at hol­de ha­det stan­gen, spør­ger Ber­ling­s­ke. For Lei­ris er det li­ge så me­get en nød­ven­dig­hed som et valg, for­kla­rer han. Vi vok­ser op sam­men, min søn og jeg, og for­sø­ger at ha­ve en dag­lig­dag, der er så nor­mal som mu­lig

»Jeg na­eg­ter at gi­ve ef­ter for ha­det. Fø­lel­sen er der al­tid, og det er al­tid en fri­stel­se at gi­ve ef­ter for den. Men jeg ac­cep­te­rer det ik­ke, for det er et in­stinkt. Og jeg ved og­så, at hvis jeg gi­ver ef­ter, kom­mer det til at op­slu­ge mig og fyl­de he­le min til­va­e­rel­se.«

»Ja. Hav­de jeg gi­vet ef­ter for ha­det, vil­le alt ha­ve hand­let om dø­den. Og jeg vid­ste, at jeg blev nødt til at ha­ve kra­ef­ter og over­skud til at ta­ge va­re på og op­dra­ge min søn.

TERROR I PARIS – 13. NOVEM­BER 2015 Kl. 21.16: Sta­de de Fran­ce: En selv­mord­s­bom­ber ba­ren Le Ca­ril­lon. Der­ef­ter gik de ind i blev na­eg­tet ad­gang den na­er­lig­gen­de re­stau­rant Le Pe­tit til sta­dion, hvor en ven­skabs­kamp Cam­bod­ge og åb­ne­de ild mod de mel­lem Tys­kland og Frank­ring blev spi­sen­de. 15 blev dra­ebt. spil­let, og de­to­ne­re­de der­ef­ter sin Kl. 21.32: Café Bon­ne Bière/La Ca­sa bom­be­vest, hvor­ved en an­den end No­stra: En an­gri­ber be­va­eb­net med bom­be­man­den om­kom. To an­dre au­to­mat­vå­ben dra­eb­te fem ga­e­ster, de­to­ne­re­de de­res bom­ber i na­er­he­den der sad uden for ca­fe­en Bon­ne Bière af sta­dion hen­holds­vis og pizza­ri­a­et La Ca­sa No­stra. Kl. 21.19 og kl. 21.53 uden an­dre Kl. 21.36: La Bel­le Équipe: To ma­end of­re end dem selv. med au­to­mat­vå­ben dra­eb­te 19 ga­e­ster Kl. 21.25: Le Ca­ril­lon/Le Pe­tit på re­stau­ran­ten La Bel­le Équipe. Cam­bod­ge: Be­va­eb­ne­de ma­end skød Kl. 21.40: Le Comp­toir Vol­tai­re: En først på ga­e­ster, der sad uden for an­gri­ber ud­lø­ser sit bom­be­ba­el­te, Det var sim­pelt­hen umu­ligt for mig bå­de at om­fav­ne ha­det og ha­ve over­skud til det.« Kan fin­de styr­ke i vre­den Selv om det of­te er ble­vet ud­lagt, som om Lei­ris me­ner, at ha­det og vre­den per de­fi­ni­tion er dår­li­ge fø­lel­ser, når man er stil­let over for en tra­ge­die, som den han har op­le­vet, un­der­stre­ger han, at han ab­so­lut ik­ke vil for­døm­me an­dre, der na­e­rer de fø­lel­ser.

»Der er helt sik­kert an­dre, som for­mår at fin­de styr­ke i vre­den, og det for­står jeg fuld­sta­en­dig. Jeg tror ik­ke, at min til­gang er den rig­ti­ge for al­le,« si­ger han og fort­sa­et­ter.

»Må­ske er jeg ba­re ik­ke sta­erk nok til at hånd­te­re ha­det, mens an­dre er. Jeg vil al­drig si­ge, at an­dre ik­ke kan bru­ge had og vre­de på en me­re po­si­tiv må­de.«

Hvor­dan han vil mar­ke­re års­da­gen for an­gre­be­ne, har han end­nu ik­ke gjort sig klart, da Ber­ling­s­ke ta­ler med ham en uges tid for­in­den.

»Jeg ved det ik­ke. Jeg har sim­pelt­hen ik­ke plan­lagt no­get over­ho­ve­det. Det er ik­ke et po­le­misk svar, men jeg ved det op­rig­tigt ik­ke.« dra­e­ber sig selv og sår­er 15, her­af en al­vor­ligt. 21.40: Ba­ta­clan: Un­der en kon­cert med det ame­ri­kan­ske band Eag­les of De­ath Me­tal åb­ne­de tre ter­r­o­ri­ster ild mod pu­bli­kum og bar­ri­ka­de­re­de sig her­ef­ter med 60-100 kon­cert­ga­en­ge­re som gids­ler. Klok­ken 00.20 storme­de de fran­ske spe­ci­alstyr­ker, RAID, Ba­ta­clan, hvor 89 var ble­vet dra­ebt. Ved an­gre­be­ne blev i alt 129 dra­ebt og 433 sår­et, her­af 80 al­vor­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.