Scor kas­sen på fradrags-tri­ck

BT - - NYHEDER -

pen­ge el­ler ga­ver til vel­gø­ren­hed, er du og­så be­ret­ti­get til fradrag. Om det er til Rø­de Kors, Bør­ne­fon­den el­ler no­get helt tred­je, er ik­ke af­gø­ren­de. Så­le­des kan du i 2017 få op til 15.600 kro­ner i fradrag, af­ha­en­gig af stør­rel­sen på di­ne do­na­tio­ner.

Et tred­je over­set fradrag, der er va­erd at na­ev­ne, er hånd­va­er­ker­fradra­get. De fle­ste ken­der det, men al­le er må­ske ik­ke klar over, at det er aen­dret for 2016 og 2017. Et po­li­tisk fler­tal på Chri­sti­ans­borg har nem­lig be­slut­tet at ind­fø­re et nyt hånd­va­er­ker­fradrag, der er grønt og gi­ver dan­sker­ne in­ci­ta­ment til at in­ve­ste­re i kli­ma­ven­li­ge løs­nin­ger. Sam­ti­dig gi­ver det nye hånd­va­er­ker­fradrag op til 6.000 kro­ner pr. per­son, hvis man får hus­hja­elp til ren­gø­ring, bør­ne­pas­ning el­ler ha­ve­ar­bej­de. Und­gå over­ra­skel­ser Hvis man ved, hvor stort et fradrag, man er be­ret­ti­get til, bør man al­le­re­de ind­be­ret­te det i sin forskudsopgørelse, me­ner Nyn­ne-Ma­ria Vi­borg Holst. På den må­de sik­rer man sig, at der ik­ke op­står ufor­ud­se­te over­ra­skel­ser i års­op­gø­rel­sen året ef­ter.

Re­visor Met­te Thomas, der er in­de­ha­ver af sit eget re­vi­sions­fir­ma, er enig. Hun op­le­ver og­så stor usik­ker­hed hos dan­sker­ne, når det hand­ler om forskuds­op­gø­rel­sen.

»Man­ge glem­mer at ind­be­ret­te fradrag for ren­teud­gif­ter, og det er jo vig­tigt, når ren­ten er fal­det. Der kan spa­res man­ge pen­ge på at va­e­re op­ma­er­k­som,« slår hun fast.

Den nye forskudsopgørelse lig­ger klar på Skats hjem­mesi­de fra den 15. novem­ber.

Er dit it-ud­styr – com­pu­ter el­ler tab­let – et vig­tigt red­skab på din ar­bejds­plads,

Når du ud­fyl­der forskuds­op­gø­rel­sen skal du selv vur­de­re, hvor me­get du kom­mer til at bru­ge ud­sty­ret på job­bet. Hvis du skal kø­be sa­er­ligt tøj til dit ar­bej­de – f.eks. en uni­form - for ud­gif­ten. Det kan va­e­re en god idé at gø­re sin ar­bejds­gi­ver klar over det. Når du er på far­ten med dit ar­bej­de får du fradrag, hvis du kø­ber kaf­fe, avi­ser og an­dre små, for­nø­de­n­he­der. De fle­ste dan­ske­re ken­der til kør­sels­fradra­get, og man­ge har nok og­så hørt om fradra­get på fag­for­e­nings­kon­tin­gen­ter. Men det er langt­fra de ene­ste fradrag, du kan ha­ve ret til. Skat­te­re­visor Nyn­ne-Ma­ria Vi­borg Holst fra Skat­te-juri­ster­ne gi­ver dig her nog­le tri­ck til, hvor­dan du på helt lov­lig vis kan mini­me­re din skat­te­be­ta­ling ved

at ud­nyt­te de over­se­te fradrag. Bør­ne­bi­drag er et bi­drag, den ene fora­el­der be­ta­ler til den an­den, hvis de er skilt el­ler ik­ke la­en­ge­re bor sam­men. Fora­el­dre har nem­lig pligt til at for­sør­ge de­res børn – uan­set om de bor sam­men med bar­net el­ler ej. Er du fra­skilt og ik­ke bor sam­men med di­ne børn un­der 18 år, får du fradrag for det bør­ne­bi­drag, du be­ta­ler.

Du får fradrag for ga­ver til vel­gø­ren­de for­e­nin­ger, fon­de, stif­tel­ser, in­sti­tu­tio­ner og re­li­gi­øse sam­fund, der er god­kendt af Skat. – af­ha­en­gig af stør­rel­sen på do­na­tio­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.